П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ, ЧАСТ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕРКИ 4.1, 4.2 И 8.6 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ, ЧАСТ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕРКИ 4.1, 4.2 И 8.6 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“

.

Местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ ще проведе ШЕСТ еднодневни информационни срещи за популяризиране на мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ за периода 2014-2020 г. и генериране на проектни идеи. Информационните срещи са част от информационната кампания на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ с цел набиране на проектни предложения по горецитираните мерки, чието обявяване предстои.

Събитията ще се състоят при спазване на следният график:

.

Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

12.01.2024 г., 11:00 ч.

Залата на Общински съвет – Симитли, гр. Симитли

20.02.2024 г., 11:00 ч.

НЧ „Св. Климент Охридски 1922“, гр. Симитли, пл. „Септември“

11.03.2024 г., 11:00 ч.

Залата на Общински съвет – Симитли, гр. Симитли

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

10.01.2024 г., 11:00 ч.

Залата на Общински съвет – Симитли, гр. Симитли

14.02.2024 г., 11:00 ч.

Залата на Общински съвет – Симитли, гр. Симитли

05.03.2024 г., 11:00 ч.

Залата на Общински съвет – Симитли, гр. Симитли

Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

26.02.2024 г., 11:00 ч.

Залата на Общински съвет – Симитли, гр. Симитли

21.03.2024 г., 11:00 ч.

Залата на Общински съвет – Симитли, гр. Симитли

10.04.2024 г., 11:00 ч.

НЧ „Св. Климент Охридски 1922“, гр. Симитли, пл. „Септември“

.

Поканени са всички заинтересовани страни: представители на публичния сектор, земеделски производители, кооперации, малък и среден бизнес, формални и неформални граждански структури, занаятчии, предприемачи в сферата на земеделието, преработвателната промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти по различни мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ и др. Целта е да се популяризират мерки 4.1, 4.2 и 8.6 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ за периода 2014-2020 г. и да се генерират проектни идеи, годни за кандидатстване. Приоритет е да повишим осведомеността на потенциални кандидати по мерките и да ги подпомогнем при подготовката на техните проектни предложения.

  Информационните срещи се изпълняват със собствени средства на МИГ и са извън финансираните мерки по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностните местно развитие“ от ПРСЗ 2014 – 2020 г.

 

Програма информационна среща 2.4.2
Програма информационна среща 1.4.2
Програма информационна среща 1.8.6
Програма информационна среща 1.4.1
Програма информационна среща 2.4.1
Програма информационна среща 2.8.6
Програма информационна среща 3.4.1
Програма информационна среща 3.4.2.
Програма информационна среща 3.8.6
Заявление интерес за включване с проект

.

   Очакваме Ви!

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре