Три нови проекта са одобрени за финансиране от ОПРЧР чрез Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“

 

Три нови проекта са одобрени за финансиране от ОПРЧР чрез Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“

            Днес, в офиса на МИГ „Струма“ в град Симитли –  подписаха договори кметът на Община Симитли и управителя на фирма „Деси Стил 24“ ЕООД.

            Договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3.5. „Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ Струма“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.116 „МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 1.3.5. Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ Струма бе подписан между  Апостол Апостолов  и председателя на УО на МИГ Струма – Димтиринка Байракова. Проектът е с наименование „Предприемачество за растеж“ и има основна цел насърчаване включването в работната сила и участието на пазара на труда на безработни и неактивни лица чрез предоставянето на комплекс от мотивационни, обучителни и консултантски услуги, подготовка и менторство на лицата (безработни, неактивни и заети), желаещи да развиват самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.

            Ще бъде реализирани комплекс от дейности по проекта, които включват: 1) Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. 2) Подбор на представители на целевите групи. 3) Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения). 4) Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност.

            Основните очаквани резултати с изпълнението на този проект, са: Мотивирани, професионално ориентирани и информирани 40 лица от целевата група включени в проекта; разработени проведени 40 индивидуални планове за подкрепа на включените в проекта лица; проведени 4 специализирани обучения с 40 участника, успешно завършили обученията и издадени 40 бр. удостоверения за преминато обучение; проведени общо 1248 л.ч. групови и индивидуални консултации и менторство; разработени поне 10 бизнес идеи за ССД; 25% от представителите на целевите групи ще регистрират фирми и стартират собствен бизнес до 1 месец след приключване на проекта.

            Целеви групи на проекта са: 10 икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст от 15 до 29 г. вкл., 10 търсещи работа безработни младежи от 15 до 29 г. вкл. със завършено средно или висше образование и 20 лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност – безработни или заети. Проектът ще се изпълнява на територията на община Симитли в продължение на 15 месеца, а стойността на 100 % безвъзмездната финансова помощ е 42974,40 лева за Община Симитли.

            Процедурата BG05M9OP001-1.116 „МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 1.3.5. Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ Струма има основна цел  – увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и/или наети лица от всички възрастови групи, както регистрирани в ДБТ, така и в заетост при работодател, насърчаване на предприемачеството и създаването на микро-малки и средни предприятия, вкл. иновативни.  Мярката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  цели:

  • Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
  • Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;
  • Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.
               Процедурата BG05M9OP001-1.116 „МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 1.3.5. Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ Струма е по Приоритетна  ОС  1:  Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места и Инвестиционен приоритет 3: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ).

            Договор за БФП бе също подписан между Председателя на УО на МИГ Струма и управителят на фирма „Деси Стил 24“ ЕООД – Веска Капитанска-Деянска, която е кандидатствала със свое проектно предложение по мярка 1.1.3. Нови работни места за хората от МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.111 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” мярка 1.1.3. Нови работни места за хората от МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ . Стойността на безвъзмездната финансова помощ е общо на стойност 99719,49 лева и със срок на изпълнение 15 месеца, като дейностите ще стартират от 01 октомври тази година. Дейностите, които планира да бъдат реализирани включват : Дейност 1. Подбор и наемане на 8 безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца – при разкриване на нови работни места. В тази дейност и по – конкретно в частта закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, необходими за изпълнение на преките дейности по проекта, включва и закупуване на шевни машини, с цел осигуряване на материална и техническа обезпеченост на разкритите нови работни места. Дейност 2. Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта 8 лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка – Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.

            Процедурата BG05M9OP001-1.111 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” мярка 1.1.3. Нови работни места за хората от МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ има основна цел осигуряване на предпоставки за създаване на устойчиви работни места в общините Симитли, Кресна и Струмяни за безработни и неактивни лица. Целта ще бъде постигната чрез прилагане на комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Акцент се поставя върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

            Процедурата BG05M9OP001-1.111 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” мярка 1.1.3. Нови работни места за хората от МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” е по Приоритетна  ОС  1:  Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места и Инвестиционен приоритет 1: „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“.

Третият спечелен проект е на Сдружение „НОВ ИЗБОР“ – град Кресна, които предстои да подпишат тези дни също. Той е по мярка 1.3.5. Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ Струма, ОПРЧР.

Процедурите за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. за Водено от общностите местно развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на действие на МИГ „Струма”,  обхващаща цялата територия на общините Симитли, Кресна и Струмяни.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре