Покана – Общо събрание на Сдружението на 27.07.2017


П О К А Н А

На основание чл. 26 от Закона за юридически лица с нестопанска цел, чл. 27 (3) от Устава на Сдружението, във връзка с Решение на УС от 17.07.2017г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” (СНЦ „МИГ – СТРУМА”), БУЛСТАТ: 177130915, свиква Общо събрание на Сдружението на 27.07.2017 от 10.00 часа в сградата на Община Симитли, находяща се на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избиране на нови членове на управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”.

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени  за това лица.

На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 29 от Устава ако в определения начален час липсва кворум, събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове на сдружениeто да се явят.

 

С уважение,  ……………………………
/Димитринка Байракова/

Председател на “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 

 

 

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре