МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“  ПРАВИ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ ОПИК 2014-2020 г. 24.03.2022 г.

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“

 ПРАВИ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ ОПИК 2014-2020 г.

24.03.2022 г.

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ прави обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, с финансиране по ОПИК 2014-2020

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ представя за обществено обсъждане насоки по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Стратегията за ВОМР на МИГ

„Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.112 МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни – мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Целта на настоящата процедура е подобряване на производствените процеси в МСП на територията на МИГ “Струма”, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи,

въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги. Финансово ще бъдат подпомагани действия за подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

Допустими кандидати

Малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване по процедурата.

Бюджетът по настоящата процедура за подбор на проектни предложения е в размер на 549 673,74 лева и в съответствие с одобрения финансов план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, както следва:

.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

Средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) (сума/процент)

Национално съфинансиране

(сума/процент)

549 673,74 лв.

(100%)

467 222,68 лв.

(85%)

82 451,06 лв.

(15%)

.

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 50 000,00 лева;
 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000,00 лева.

Максималният интензитет на Безвъзмездната финансова помощ за финансиране на мярка 2.2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта за всички допустими по процедурата категории предприятия.

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие[1], което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка за период от три финансови години.

Режим на минимална помощ

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на „едно и също предприятие“ , което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години – текущата и предходните две.

Ако дадено предприятие изпълнява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, както и ако извършва други дейности, за които се прилага таванът от 200 000 EUR, таванът от 200 000 EUR се прилага за предприятието, при условие че съответната държава членка гарантира посредством подходящи средства, като например отделяне на дейностите или разграничаване на разходите, че помощите за дейността по автомобилни товарни превози не надвишават 100 000 EUR и че помощите de minimis не се използват за придобиване на товарни автомобили.

Таваните, посочени в чл. 3, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013, се прилагат независимо от формата на помощта de minimis или от преследваната цел и без значение дали предоставената от държавата членка помощ се финансира изцяло или частично със средства, произхождащи от Съюза. Периодът от три бюджетни години се определя според бюджетните години, използвани от предприятието в съответната държава членка.

Предоставената по настоящата процедура помощ “de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 може да се кумулира с помощ de minimis:

  предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Комисията до тавана, установен в посочения регламент;

  предоставена съгласно други регламенти за помощ de minimis, до съответния таван, определен в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Система за наблюдение на натрупването на помощи:

1.  Да не се допуска общият размер на минималната помощ, предоставяна на „едно и също предприятие“ в България след натрупване с други минимални помощи, получени от предприятието за три бюджетни години да надхвърли левовата равностойност на 200 000 евро, а за отрасъл „автомобилен транспорт” – левовата равностойност на 100 000 евро. Периодът от три бюджетни години касае текущата бюджетна година и предходните две.

2.  Последствията при неспазване на забраната по т.„1” – отказване на помощта, служебно намаляване на помощта или възстановяване на неправомерно предоставена помощ по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

3.  Изискване за представяне от кандидата (при кандидатстване и преди сключване на договора, в случай че кандидатът бъде одобрен и в случай, че е настъпила промяна в декларираните при кандидатстване обстоятелства) на декларация по образец в писмена форма относно получаването на други минимални помощи през двете предшестващи приключени бюджетни години и през текущата година.

4.  Проекта на административен договор за безвъзмездна финансова помощ, приложение към условията за изпълнение, следва задължително да съдържа информация относно вида на отпуснатата помощ, както и за възможните последствия от предоставянето й, включително условията за натрупване и възможността за възстановяване на неправомерно предоставена помощ по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

5.  Изисквания при оценка на проектните предложения задължително да се проверява дали предприятията (в рамките на дефиницията за „едно и също предприятие“) са получили други минимални помощи през текущата финансова година и през двете предшестващи приключени бюджетни години и дали с настоящата безвъзмездна помощ ще бъде надхвърлен тавана за помощта de minimis.

Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България от:

  предприятието кандидат;

  предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;

  всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;

  предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Ако дадено предприятие изпълнява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, както и ако извършва други дейности, за които се прилага таванът от 200 000 EUR, таванът от 200 000 EUR се прилага за предприятието, при условие че отделя дейностите или разграничава разходите за дейността по автомобилни товарни превози, която не може да надвишава 100 000 EUR. Когато с отпускането на нова помощ e надвишен таванa, цялата нова помощ не може да бъде предоставяна.

За проверка на горните обстоятелства данните за получени минимални помощи трябва да бъдат надлежно посочени от кандидатите в Декларация за минимални помощи, попълнена по образец (Приложение III), част от Условията за кандидатстване.

Декларацията за минимални помощи се представя от кандидатите на етап кандидатстване и преди сключване на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ.

Администратор на помощта е УО на ОПИК.

Възстановяването на неправомерно предоставена помощ, която представлява публично вземане, се извършва по реда на чл. 37 на Закона за държавните помощи (Обн. ДВ 85/24.10.2017г.).

След публикуване на Условията за кандидатстване не са допустими изменения, които могат да повлияят на съответствието на процедурата с изискванията на Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013.

Допълнителна информация относно приложимото законодателство в областта на държавните помощи може да бъде открита на интернет страницата на Министерство на финансите: http://stateaid.minfin.bg/

Допустими дейности

Проектните предложения по настоящата процедура следва да съответстват на принципа на ефективност и ефикасност, като допустимите дейности следва да съответстват на целите на Оперативната програма и да водят до постигане на специфичната цел и резултати на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от Приоритетна ос 2 на ОПИК, при най-адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи.

Всички дейности, включени в проектно предложение, следва да са пряко свързани с изпълнението на проекта.

Допустимите дейности по процедурата са:

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Дейностите трябва да са насочени към:

  повишаване на производителността; и/или

  ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии) чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или

  подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или

  въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или

  разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или

  диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет.

Дейностите трябва да са насочени към:

  управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики; и/или

  разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркировка , сигурност на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти ; и/или

Всички стандарти за системи за управление, с много малки изключения, се разработват от международните организации за стандартизация, преобладаващата част от тях се приемат като европейски стандарти, а останалата част се приемат като национални стандарти. Под национални стандарти следва да се разбират идентично въведените европейски и международни стандарти като национални стандарти на страните членки на ЕС.

  разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики ; и/или

  услуги по реинженеринг на процесите в предприятията ; и/или

  разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на предлагането; и/или

  инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за изпълнението на някоя от горепосочените дейности.

ВАЖНО: Задължителен краен резултат от изпълнението на съответни дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет е придобиването на документ/ сертификат/ удостоверение/ маркировка. Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде придобит документ/ сертификат/ удостоверение/ маркировка, извършените разходи за изпълнение на съответната дейност няма да бъдат признати и бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия орган средства със съответната законова лихва.

3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.

Дейностите трябва да са насочени към:

  подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително „виртуализирани“, „облачни“, „мобилни“ за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество; и/или

  системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; и/или

  системи за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността; и/или

  електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.

Посочените дейности следва да са в съответствие с хоризонталните политики на ЕС, посочени в т. 17 от Насоките за кандидатстване. Съответствието с посочените хоризонтални политики ще бъде проследявано както на етап оценка на проектните предложения, така и на етап изпълнение на проектите.

ВАЖНО: В обхватът на дейностите по допустима дейност 2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет не може да включва само инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения.

В обхватът на дейностите по допустима дейност 3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги не може да включва само инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения.

4. Дейности за информиране и публичност.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган:

http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya

ВАЖНО: Включването само на дейности за информиране и публичност в проектното предложение, подавано по настоящата процедура е НЕДОПУСТИМО.

Дейностите на настоящата процедура следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de minimis― съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

ВАЖНО: При описание на дейностите във Формуляра за кандидатстване, сформирането на екип по проекта, провеждането на процедура за избор на изпълнител, изборът на изпълнител, доставката на закупеното по проекта оборудване и т.н. не следва да са обособени като отделни дейности, а да са част от описанието/методологията за изпълнение на посочените по-горе дейности.

Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за вече реализирани дейности или такива, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

Инвестицията следва да се поддържа на територията на МИГ от получателя най-малко три години след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите по т. 7.2.

Допустими проекти

Допустими проекти по настоящата процедура са:

1. Изпълнението на проектите следва да води до постигане на заложените цели в одобрената стратегия за местно развитие и постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на МСП на териториите на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ с цел насърчаване на предприемачеството, подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

.

2. Проектите са в съответствие с хоризонталните политики съгласно чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Предвижда се документална проверка за съответствие на проектните предложения с хоризонталните политики съгласно чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Съответствието ще бъде проследявано както на етап оценка на проектните предложения, така и на етап изпълнение на проектите.

3. Дейностите по проектите попадат в обхвата на определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 сектори по Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”, подробно изброени в раздел 11.1 от Условията за кандидатстване.

ВАЖНО: Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура. Недопустим за подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.

Начин на подаване на проектни предложения

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване. Подаването на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) се извършва единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Подаването на проектни предложения на хартиен носител по настоящата процедура е неприложимо!

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по- долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лица за контакт: Веселин Димитров , тел. 0882 44 48 55;

     Ивайло Костадинов, тел. 0882 44 48 26.

е-mail: lag.simitli.kresna.strumiani@gmail.com

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

  на сайта на Сдружение „МИГ Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“ – https://www.mig-struma.eu/.

 На сайта на ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg

.

Предложения, коментари и въпроси следва да бъдат представени в свободен текст в рамките на електронно писмо (имейл) на следния електронен адрес: lag.simitli.kresna.strumiani@gmail.com като приложени файлове във формат „doc“, а не във формат “pdf” с краен срок до 31.03.2022 г. 23:59 ч.

 

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

 

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 31.03.2022 г. 23:59 ч.

.

.

  1. По смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре