МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ прави обществено обсъждане

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ прави обществено обсъждане

на проект на Насоки за кандидатстване по мярка 1.3.5 Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ „Струма” от стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.116 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 1.3.5 Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ „Струма”.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е: Да се увеличи броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и/или наети лица от всички възрастови групи, както регистрирани в ДБТ, така и в заетост при работодател, насърчаване на предприемачеството и създаването на микро-, малки и средни предприятия, вкл. иновативни. Мярката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

  • Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
  • Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;
  • Предоставяне на услуги в подкрепа започването на реална стопанска дейност и осигуряване на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Подпомагане на инвестиции в популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения, стартиране на самостоятелна заетост, предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна  ОС  1:  Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, ИП 3: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ) и пряко допринася за изпълнението на СЦ 1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване) или са насочени към продължаване на образованието и СЦ 3: Увеличаване броя на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование от ОПРЧР 2014 – 2020 г. Мярката е в пълно съответствие с  ИП 5: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия и има принос за реализацията на СЦ: Увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица от ОПРЧР 2014 – 2020 г. Проектите ще се изпълняват на територията на действие на МИГ „Струма” обхващаща цялата територия на общините Симитли, Кресна и Струмяни.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;
  • Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения);
  • Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса – разработване на бизнес идея, счетоводни услуги, услуги по управление на човешките ресурси и други подпомагащи развитието на начинаещия бизнес услуги, напр. достъп до мрежи, насърчаващи бизнес развитието, според конкретните нужди на лицата.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:  https://umis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: www.mig-struma.eu.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 12.10.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 02.11.2020 г.

Интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/; www.mig-struma.eu

Разработена е нова функционалност на системата ИСУН 2020, която позволява всеки регистриран потребител да изпраща директно чрез системата коментари и забележки по посочения проект на документи. МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ и УО имат постоянен достъп до получените коментари и възможност да публикува/т таблица с обобщение на препоръките и своето становище по всяка от тях, когато изтече крайният срок за обществено обсъждане.

Крайната дата за подаване на предложения и възражения:  09.11.2020 г. 23:59 ч.

Предложения, коментари и въпроси може да бъдат представени и в свободен текст в рамките на електронно писмо (имейл) на следния електронен адрес: lag.simitli.kresna.strumiani@gmail.com като приложени файлове във формат „doc“, а не във формат “pdf” .

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре