Годишна конференция на МИГ Струма – 2020

 

 

Годишна конференция на МИГ Струма – 2020

Днес в град Симитли, в голяма зала на Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922“ се проведе годишна конференция на Сдружение „Местна инициативна група „Струма – Симитли, Красна и Струмяни“.

Акцентът на събитието бе работата на сдружението през 2020 година и по- точно – запознаване на широката общественост с резултатите, свързани с напредъка по изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма“.

Годишната конференция се изпълнява от МИГ във връзка с прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ в  изпълнение на Споразумение № РД50-47/03.05.2018 г., подписано с Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Изпълнителният директор на сдружението представи резултатите и процеса на изпълнение, планираните дейности и времевото изпълнение съгласно графика за приеми по мерки за 2020 г. от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

Участие взеха в провелата се конференция представители на публичния сектор, земеделски производители, малък и среден бизнес, НПО, както и други формални и неформални граждански структури, предприемачи в сферата на услугите, а също и граждани и бенефициенти с вече финансирани проекти чрез мерките от Стратегията на ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

              

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре