Удължен срок на прием на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-2.114 – МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 2.4.Развитие на социалното предприемачество. до 18.01.2021 г. 17:30 ч.

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

 

            МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.4. Развитие на социалното предприемачество от стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.114 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 2.4. Развитие на социалното предприемачество.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е: Да се подобри достъпа до финансиране на социалните предприемачи, както и засилване на управленските възможности и капацитет за създаване и развитие на социални предприятия. Подкрепата ще бъде насочена основно към създаване на възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рисковите групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

Инвестициите в създаването на възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рискови групи, е важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване. Осигуряването на заетост на уязвими социални групи в обществото ще доведе и до устойчивост на мерките в сферата на социалната политика.

            Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна  ОС 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване,  ИП 4: Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост и пряко допринася за изпълнението на СЦ 1: Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия след получена подкрепа от ОПРЧР 2014 – 2020 г.

Проектите ще се изпълняват на територията на действие на МИГ „Струма” обхващаща цялата територия на общините Симитли, Кресна и Струмяни.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на подкрепена заетост;
Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
Закупуване на оборудване, свързано с дейността на социалното предприятие, както и на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие;
Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната икономика;
Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

 https://umis2020.government.bg

и интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“:

www.mig-struma.eu

Краен срок за представяне на предложенията: 18.01.2021 г., 17:30 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) –  https://eumis2020.government.bg.

                               

Документи за кандидатстване и информация:
Обява 
Условия за кандидатстване 
Приложения за попълване 
Приложения за информация 
Договор и приложения към него 
Изменена обява 
Изменени Условия за кандидатстване 
Изменени Приложения за информация 
Изменена обява – удължен срок 
Изменени Условия за кандидатстване – удължен срок 

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре