СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Днес03052018 г. в гр. София, между:

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г., представляван от д-р Лозана Василева – ръководител на Управляващия орган, съгласно заповед № РД 09-462/26.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със заповед № РД 09­114/17.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните и заповед № РД 09-445/08.06.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите, наричан по-долу „УО на ПРСР 2014-2020 г.”,

и

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ

РЕСУРСИ 2014 – 2020 г.“, представляван от Зорница Русинова – ръководител на Управляващия орган,

съгласно заповед № РД-01-268/04.04.2018 г. на министъра на труда и социалната политика, наричан по-

долу „УО на ОПРЧР 2014 – 2020 г”,

и

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020 г.”, представляван от Стефан Попов, и.д.

главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и ръководител на Управляващия орган, съгласно заповед № РД 16-237/01.03.2018 г. на министъра на икономиката, наричан по-долу „УО на ОПИК 2014-2020 г”,

и

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014 – 2020 г.“, представляван от Кирил Гератлиев – ръководител на Управляващия орган, съгласно ПМС № 273/23.10.2017. Пиложение към чл. 3 – Устройствен правилник на ИА ОПНОИР, чл. 6, т. 1, наричан по у „УО на ОПНОИР 2014-2020 г.”,

От една страна

и

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Симитли, п.к. 2730, ул. Христо Ботев № 27, БУЛСТАТ 177130915, представлявано от Димитринка Александрова Байракова, ЕГН 6510143970, наричано за краткост „МИГ” от друга страна,

на основание чл. 35, ал. 1 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.), наричано по-долу „ПМС №

161/2016 г.”, и решение №……………………………………………….. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. се

сключи настоящото споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. (1) С настоящото споразумение се определят правата и задълженията на страните във връзка с изпълнение на СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” на територията на общини Симитли, Кресна и Струмяни, въз основа и при спазване на формуляр за кандидатстване с вх. № BG06RDNP001-19.001-0069, наричано по-долу „одобреният формуляр за кандидатстване” по чл. 24а от ПМС № 161/2016 г. и на приложимото европейско и национално право.

(2) Стратегията по ал. 1 получава подкрепа от:

1. Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР

2014-2020 г.;

2. Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014 – 2020 г.), приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации” и приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”;

3. Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. (ОПРЧР 2014 – 2020 г.), приоритетна ос 1 и 2 и чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

ОПНОИР 2014 – 2020 г.), приоритетна ос 3.

Чл. 2. Споразумението има за цел да регламентира отношенията, които възникват в изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), като способства всяка от страните да изпълнява своите функции по възможно най-ефективния, ефикасен и правилен начин, при спазване на приложимото европейско и национално право.

Чл. 3. (1) Условията и отношенията по предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от програмите по чл. 1, ал. 2, се уреждат самостоятелно между управляващите органи на програмите, страна по споразумението или Държавен фонд „Земеделие” (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР), МИГ и получателите на помощта/бенефициентите с административни договори.

(2) Безвъзмездната финансова помощ за проекти в изпълнение на стратегията за ВОМР се предоставя при условията и в сроковете, предвидени в това споразумение, в административните договори с бенефициентите, в одобреният формуляр за кандидатстване, изискванията на програмите, страна по споразумението, и приложимото европейско и национално право.

II. ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 4. (1) Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план стратегията за ВОМР за изпълнение на проекти е в размер до 7 353 853.00 (седем милиона триста петдесет и три хиляди и осемстотин и петдесет и три) лева, предоставен от:

1. ПРСР 2014 – 2020 г. – в размер до 2 933 700,00 (два милиона деветстотин тридесет и три хиляди и седемстотин) лева;

2. ОПИК 2014 – 2020 г. – в размер до 1 955 830,00 (един милион деветстотин петдесет и пет хиляди и осемстотин и тридесет) лева;

3. ОПРЧР 2014 – 2020 г. – в размер до 1 486 408,00 (един милион четиристотин осемдесет и шест хиляди четиристотин и осем) лева;

4. ОПНОИР 2014 – 2020 г. – в размер до 977 915,00 (деветстотин седемдесет и седем хиляди и деветстотин и петнадесет) лева.

(2) От сумата по ал. 1, т. 1 се предоставя финансиране на получатели на

безвъзмездна финансова помощ със сключени договори по чл. 61 е от Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ограмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от истъра на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.), наричана по-нататък едба № 22/2015 г.”, при спазване на сключения между Министерството на делието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие” договор за делегиране.

(3) От сумите по ал. 1, т. 2 – 4 съответният управляващ орган предоставя финансиране на бенефициенти със сключени административни договори по чл. 48 от ПМС № 161/2016 г., до размера на верифицираните и сертифицираните допустими за финансиране разходи.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Споразумението влиза в сила от датата на подписването му от всички страни и се прекратява с изтичането на пет години от датата на извършване на последното плащане по всички проекти към стратегията за ВОМР.

(2) Изпълнението на стратегията за ВОМР приключва с извършването на последното плащане от УО на програма по чл. 1, ал. 2 към бенефициент по проект към стратегията за ВОМР.

IV. ДЕЛЕГИРАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 6. Управляващите органи на програмите по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 делегират на МИГ правомощията си по:

1. утвърждаване на насоки и/или друг документ, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти на Председателя на Управителния съвет на МИГ, включително и тяхното изменение, като документите следва да бъдат изготвени при спазване на указанията на УО на програмата по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3;

2. съгласуване на документите по т. 1 за съответствие с приложимите правила за държавните помощи с министъра на финансите по ред, определен от него, преди утвърждаването им;

 

3. публикуване на документите по т. 1 в ИСУН 2020 преди утвърждаването им;

4. осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и

предложения в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от една седмица, като за неуредените въпроси, свързани е общественото обсъждане, се прилага глава пета, раздел II от Административнопроцесуалния кодекс;

5. публикуване на утвърдените документите по т. 1 в ИСУН 2020 заедно с обявата за откриване на процедурата чрез подбор;

6. предоставяне на разяснения по документите по т. 1 в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията следва да бъдат утвърдени от

7. Председателя на колективния управителен орган на МИГ или оправомощено от него лице. Разясненията следва да се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат

8. становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички

Арбндидати. Разясненията се съобщават в срок до две седмици преди изтичането на срока за

кандидатстване.

9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. Управляващите органи на програми, страна по споразумението се задължават

да:

1. осигурят средства до размера, посочен в чл. 4, ал. 1 за изпълнение на проекти в рамките на стратегията за ВОМР;

2. осигурят публичен достъп до следните данни:

а) наименование на МИГ;

б) размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ от съответната програма за стратегията за ВОМР;

в) линк към интернет страницата на МИГ.

Права н задължения на УО на ПРСР 2014 – 2020 г.

Чл. 8. Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г. има право да изисква формация и документи от всички страни по споразумението с цел оценка на напредъка в рилагането на стратегията и за съответствие с това споразумение.

Чл. 9. (1) Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г. се задължава да предоставя финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР при условията, реда и в срока по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19. 4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие

на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2016 г.), наричана по-надолу „Наредба № 1/2016 г.”

(2) Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г. се задължава да предостави на Държавен фонд „Земеделие” информация и документи, свързани с изпълнението на стратегията в частта, финансирана от ЕЗФРСР.

(3) Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г. одобрява годишните доклади на МИГ за отчитане на изпълнението на стратегията за ВОМР, след съгласуване с

Права и задължения иа управляващите органи на програмите по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3

Чл. 10. (1) Управляващият орган на програма по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 има право за жа на изпълнение на настоящото споразумение да:

>авляващите органи на оперативните програми, страна по споразумението.

1. получава информация за планираните от МИГ процедури в рамките на всяка календарна година до изтичане на срока на споразумението;

2. осъществява контрол върху МИГ и върху изпълнението на стратегията за

ВОМР, в частта, за която предоставят безвъзмездна финансова помощ, включително напредъка по постигане на заложените в стратегията индикатори, като:

а) извършва посещения на място, с цел проверка изпълнението на дейностите

б) проверява документацията, създадена във връзка с изпълнението на

в) изисква от МИГ документи, доклади, сведения и справки във връзка с

3. съгласува насоките за кандидатстване, преди тяхното утвърждаване, когато

това е предвидено в указанията по чл. 37, ал. 1 от ПМС № 161/2016 г. на съответния управляващ орган.

(2) Управляващият орган на програма по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 се задължава да уведомява своевременно УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за всяко:

1. оттегляне на финансов ресурс по реда на чл. 40 от ПМС № 161/2016 г.

2. одобрение или неодобрение на процедура за избор на проекти от МИГ.

Права и задължения на МИГ

Чл. 11. Местната инициативна група се задължава да:

1. изпълнява одобрената стратегия за ВОМР в срока по това споразумение, в ответствие с одобреният формуляр за кандидатстване, одобрения финансов план (бюджет) на стратегията за ВОМР. правилата и указанията на УО на програмите, страна по споразумението и при спазване на приложимото законодателство;

2. предоставя на управляващите органи на програмите, страна по споразумението необходимата информация и документи, свързани с изпълнението на стратегията. Ако срокът не е установен в нормативен акт или не е указан в искането на

 

управляващия орган, информацията и документите се предоставят в срок до 10 работни дни от получаването на уведомлението;

3. съгласува индикативния график на процедурите с управляващите органи на

програмите по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 не по-късно от 1 септември на предходната година;

4. осигурява достъп до помещенията си и всички останали обекти и документи, свързани с

изпълнението на стратегията за ВОМР, на лица, определени от управляващите органи на програмите, страна по споразумението, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, дирекция АФКОС на Министерство на вътрешните работи,

както и на всеки упълномощен външен одитор, на членове на Сертифициращия орган, за извършване на проверки;

5. съхранява всички оригинални документи, свързани с изпълнението на ртегията за ВОМР до

изтичане на срока по чл. 5, ал. 1. При поискване от страна на

Управляващ орган, документите се съхраняват от МИГ в по-дълъг срок или се предават за съхранение при него;

6. уведомява управляващите органи на програмите, страна по споразумението, незабавно след настъпването на обстоятелство от значение за изпълнението на настоящото споразумение, при затруднения за изпълнение на целите на стратегията и предлага мерки за преодоляването им;

7. оказва необходимото съдействие на получателите на безвъзмездна финансова помощ/бенефициентите във връзка със законосъобразното и правилно изпълнение на проектите, съобразно договорните му задължения, произтичащи от административните договори;

8. изготвя проект на насоки за кандидатстване и ги предоставя на съответния управляващ орган на програма по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 за съгласуване, когато последното е предвидено в указанията по чл. 37, ал. 1 на ПМС № 161/2016 г.;

9. утвърждава насоки за кандидатстване, при спазване на указанията на управляващите органи по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 и прилага методологията и критериите за избор на проекти;

10. публикува проекта на насоки, както и утвърдените насоки за кандидатстване на

страницата на МИГ и в ИСУН 2020, за което информира управляващите органи на програмите по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3;

11. предоставя на ДФЗ документи по чл. 47, ал. 4 от ПМС № 161/2016 г.,

свързани с проведените комисии за избор на проекти при подаване на заявка за плащане по Наредба № 1/2016 г.;

12. извършва мониторинг на изпълнението на стратегията за ВОМР;

13. предоставя на всеки управляващ орган окончателен доклад за изпълнение на стратегията в частта, за която се предоставя финансиране, а на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. – за цялата стратегия, в срок до 2 месеца от датата на извършване на последното плащане от УО на програма по чл. 1, ал. 2 към бенефициента/получателя;

14. информира местната общност за дейностите по стратегията за ВОМР и оповестява публично информация за срещи, информационни събития, обучения и семинари;

15. привлича местните заинтересовани общности и лица в дейности по изготвяне на проектни предложения;

16. спазва изискванията за публичност, прозрачност и равно третиране при работата си с потенциалните получатели/бенефициенти и кандидатите;

17. популяризира възможностите за кандидатстване и разработване на проектни предложения;

18. информира потенциалните получатели/бенефициенти за условията за гсЛндидатстване и предстоящо набиране на заявления за кандидатстване/проектни

щщожения;

19. не поставя в по-неблагоприятно положение получател/кандидат в процеса на идатстване и оценяване на проектни предложения от стратегията за ВОМР.

Чл. 12. (1) Местната инициативна група има право да:

1. получава от управляващите органи на програмите, страна по споразумението, информация и съдействие, свързани с изпълнението на стратегията;

2. получава методическа помощ от управляващите органи на програмите, страна по споразумението;

3. осъществява посещения на място на кандидати и получатели на финансова помощ по

стратегията за ВОМР, а за проекти, финансирани от ЕЗФРСР – с Държавен фонд „Земеделие”. Посещенията се извършват от МИГ самостоятелно или съвместно с управляващите органи на програмите, страна по споразумението, съобразно договорните му задължения, произтичащи от административните договори.

(2) След откриване на процедура за подбор на проектни предложения МИГ може да променя обявените документи в частта, определящи условията за кандидатстване:

1. при промени в правото на Европейския съюз и/или българското

законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, основана на стратегически документ или в съответната програма, които налагат привеждане на документите в съответствие с тях;

2. за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата;

3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения.

V. ПРОМЯНА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 13. Всяка от страните по споразумението може да поиска промяната му със заявление, адресирано до УО на ПРСР 2014 – 2020 г.

Чл. 14. (1) Заявление за промяна на споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР се подава до УО на ПРСР 2014 – 2020 г. Към заявлението се прилагат:

1. решение на колективния върховен орган на МИГ за промяна в одобрената стратегия за

ВОМР;

2. обосновка за исканата промяна;

3. справка за подадените, одобрените и платените проекти;

4. справка за договорения и наличния бюджет и план за договарянето му;

5. други документи, когато е приложимо.

(2) Когато заявлението за промяна се подава от управляващ орган на програма по чл.

Чл. 2, т. 2 и 3 се прилагат документите по ал. 1, т. 2 – 5.

(3) Промяна по ал. 1 се допуска, ако не противоречи на целите на стратегията за ВОМР и са спазени условията, които са били предмет на оценка по чл. 31 от ПМС № 161/2016 г.

(4) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти УО на ПРСР 2014 – 2020 г. писмено уведомява заявителя, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи и/или информация. Когато документите и/или информацията не постъпят в срок, УО на ПРСР 2014 – 2020 г. не разглежда заявлението за промяна по ал. 1.

(5) Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г. изпраща заявлението за промяна на всяка от страните по споразумението, която е длъжна да изрази писмено становище в срок до 10 работни дни от получаване на заявлението.

(6) Управляващият орган на програма, страна по споразумението, проверява допустимостта и обосноваността на исканата промяна и при необходимост може да извърши посещение на място.

(7) Когато е необходимо предоставяне на допълнителна информация и/или разяснение по

заявлението за промяна на споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР, срокът по ал. 5 за изразяване на писмено становище спира да тече до получаване на изисканата информация, като съответният УО на програма по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3 уведомява незабавно УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и МИГ. След изтичане на срока по ал. 5 и при липса

изрично уведомяване УО на ПРСР 2014 – 2020 г. счита, че е налице мълчаливо съгласие приема промяната за допустима и обоснована.

(8) Управляващият орган на програма, страна по споразумението, може да откаже яло или частично сключване на допълнително споразумение, като уведомява писмено УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и МИГ.

(9) Заявлението за промяна на споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР може да бъде оттеглено до подписване на допълнителното споразумение при условията и по реда на чл. 25 от Наредба № 22/2015 г.

(10) Документите по ал. 1 се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено с гриф ,.Вярно с оригинала“, и подпис на законния представител на МИГ или на ръководителя на съответния УО. Когато се представят заверени копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед при поискване.

(11) Когато документите по ал. 1 не са подписани от законния представител на МИГ или от ръководителя на съответния УО, от съответното упълномощено лице се представя нотариално заверено пълномощно или заповед за оправомощаване.

(12) Документите по ал. 1 се представят с опис и последователно номериране на страниците, съдържащи се в приложението.

Чл. 15. Допълнително споразумение за промяна на споразумението за изпълнение на стратегия

за ВОМР се сключва:

1. след постъпване на положителни становища от всички страни по споразумението;

2. в случаите на чл. 14, ал. 7, изречение второ.

Чл. 16. (1) Споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР се променя едностранно от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. въз основа на заявление от МИГ при:

1. промяна на изпълнителния директор и персонала на МИГ;

2. промяна в състава на колективния върховен орган и на колективния управителен

орган;

3. промяна на офиса.

(2) Промяната по ал. 1 е допустима, ако е извършена при спазване на условията, които са

били предмет на оценка по чл. 31 от ПМС № 161/2016 г.

(3) Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г. уведомява страните по споразумението за одобрената промяна.

(4) Когато заявлението по ал. 1 не е подписано от законния представител на МИГ, се представя от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно.

(5) При подаване на заявлението за промяна по ал. 1 не се представят документите по чл. 14, ал. 1, т. 1, 3 и 4.

Чл. 17. (1) Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР може да бъде изменено с едностранно писмено уведомление до всички страни по споразумението при промяна на:

1. адреса за кореспонденция;

2. седалище и адрес на управление;

3. представляващия съответния управляващ орган на програма по чл. 1, ал. 2 или на законния представител на МИГ.

(2) Когато уведомлението не е подписано от законния представител на МИГ, от съответното упълномощено лице се представя нотариално заверено пълномощно.

 

Чл. 18. (1) Промяна на споразумението в частта на одобрената стратегия за ВОМР се допуска

(3) При подаване на уведомление по ал. 1 не се представят документите по чл. 14, ал. 1, т. 1, 3 и

само:

1. във връзка е промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с промяна

на съответната програма;

2. при наличие на очевидна грешка;

3. по отношение на финансовите й параметри:

а) съгласно условията, определени в чл. 40, ал. 2 и 3 от ПМС № 161/2016 г.;

б) в размер до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 – между мерките, финансирани от ЕЗФРСР;

4. по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на финансовите параметри по т. 3;

5. по отношение на критериите за оценка на проекти, в т. ч. минимална и максимална

стойност на проектите и интензитет на помощта.

(2) Промяната се извършва по реда на чл. 14 и 15.

Чл. 19. Промяна в размера на общия публичен принос по чл. 4, ал. 1
за проекти към стратегията за ВОМР се извършва по реда на чл. 14 и 15 при

 

условия, определени в

нормативен акт.

Чл. 20. При изменение и/или допълнение на императивни норми на приложимото национално законодателство или на правото на Европейския съюз страните се задължават да изменят клаузите по настоящото споразумение в съответствие е тази промяна.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 21. (1) Това споразумение се прекратява:

1. с изтичане на предвидените в него срокове;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, посредством

допълнително споразумение;

3. когато МИГ не отговаря на изискванията на чл. 12 и 13 от Наредба № 22/2015 г., с

едностранно писмено уведомяване от УО на ПРСР 2014 – 2020 г.;

4. при образуване на производство за обявяване в несъстоятелност или започване на

производство по ликвидация на МИГ с едностранно писмено уведомяване от страна на УО на ПРСР

2014 – 2020 г.;

5. при невиновна невъзможност на някоя от страните да бъдат изпълнени посочените в него условия – с

едностранно писмено уведомяване от страна на УО на ПРСР 2014-2020 г., въз основа на уведомление от някоя от

 

страните по споразумението;

6. когато управляващ орган на програма, страна по споразумението, установи извършена от МИГ нередност или измама при изпълнението на стратегията за ВОМР – с едностранно писмено уведомяване от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. въз основа на представени доказателства от някой от УО на програмите, страна по споразумението, или от друг държавен орган;

7. при оттегляне по реда на чл. 40, ал. 2 и 3 от ПМС № 161/2016 г. на повече от 0 на сто от:

а) общата сума на публичния принос, определена в чл. 4, ал. 1, или

б) сумата на определения по чл. 4, ал. 1 размер на публичен принос от една от програмите по чл. 1, ал. 2;

8. при отказ за финансиране от бюджета на ЕЗФРСР, ЕФРР или ЕСФ от страна на Европейската комисия – с едностранно писмено уведомяване от УО на съответната програма по чл. 1, ал. 2;

(2) Когато МИГ не изпълнява свои нормативни или договорно установени задължения, споразумението може да бъде прекратено с едностранно писмено уведомление от страна на УО на ПРСР 2014 – 2020 г., след постигане на съгласие между всички управляващи органи на програмите, страна по споразумението.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 3 – 8 и ал. 2 споразумението се прекратява без да се сключва допълнително споразумение, а копие от уведомлението се изпраща на всички УО на програмите, страна по споразумението.

(4) Прекратяването на споразумението влиза в сила от датата на:

1. настъпване на събитието – в случаите по ал. 1, т. 1 и 7;

2. влизане в сила на допълнителното споразумение в случаите по ал. 1, т. 2;

3. узнаване на обстоятелството от УО на ПРСР 2014 – 2020г. в случаите по ал. 1,

т. 3, 4 и 5 и ал. 2;

4. обявяване на производството, в случаите по ал. 1, т. 4;

5. уведомяване на МИГ – в случаите по ал. 1, т. 6 и 8.

(5) Прекратяването на споразумението не засяга правата на получателите на финансова

помощ/бенефициентите по проектите към стратегията, ако към момента на прекратяването му са сключили договор за предоставяне на финансова помощ, освен ако в договора по чл. 3, ал. 1 не е посочено друго.

VII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. Управляващите органи на програмите, страна по споразумението, не носят отговорност във връзка с искове или жалби от трети лица, вследствие на нарушение на нормативни изисквания и/или договорни задължения от страна на МИГ, свързани с изпълнението на стратегията за ВОМР.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. Правата и задълженията на страните, определени в това споразумение, не засягат по никакъв начин правомощията на управляващите органи или предоставените на МИГ функции, произтичащи от приложимото европейско и национално право.

Чл. 24. Всеки спор относно действителността, тълкуването, прекратяването и изпълнението на това споразумение се урежда от страните по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие спорът се отнася за

разрешаване от компетентния съд.

Чл. 25. При противоречие на текстове от стратегията за ВОМР с насоките по чл. 24 от ПМС № 161 от 2016 г., с Наредба № 22/2015 г. или с други актове от приложимото европейско или национално право, се прилагат

съответно насоките и/или Наредба № 22/2015 г. и на европейското и националното право.

Чл. 26. Одобрената стратегия за ВОМР и представената от МИГ в хода на оценка на одобрената стратегия

документация е неразделна част от настоящото споразумение.

Чл. 27. Кореспонденцията, свързана с изпълнението на това споразумение се извършва по електронен път (когато е посочено) с електронен подпис, по факс или с писмо, изпратено на посочените адреси:

1. Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 г.: Министерство на земеделието, храните и горите, дирекция „Развитие на селските райони”, гр. София 1040, бул. „Христо Ботев“ № 55, факс: 981 75 42;

2. Управляващ орган на ОПИК 2014-2020 г.: Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, гр. София 1052, ул. „Славянска” 8, факс: 02/987 21 90, 02/981 99 70, ел. поща e-docs@abv@mi.govemment.bg;

3. Управляващ орган на ОПРЧР 2014-2020 г.: Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2, факс 02/9816978, ел. поща: vomr@mlsp.govemment.bg;

4. Управляващ орган на ОПНОИР 2014-2020 г.: Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, гр.София 1113, бул. „Цариградско щосе“ № 125, бл. 5, ет. 1;

 

5. Сдружение „Местна инициативна група „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ и седалище и адрес на управление: гр. Симитли, ул. Христо Ботев № 27,

пощенски код: 2730, телефон/и: 0882444855 и 0894539095; ел. поща:

lag. simitli.kresna. strumiani@gmail.com
Това споразумение е сключено в шест еднообразни екземпляра – по един за всяка страна по споразумението и два екземпляра за УО на ПРСР 2014 – 2020 г.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре