Успешно бяха проведени днес информационните срещи, планувани за деня,  във връзка със запознаване с правилата и процедурите при кандидатстване с проекти по Мерки 2.3„Устойчиви социални услуги за социално включване“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Стру

Успешно бяха проведени днес информационните срещи, планувани за деня,  във връзка със запознаване с правилата и процедурите при кандидатстване с проекти по Мерки 2.3„Устойчиви социални услуги за социално включване“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.111 „МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“  и Мярка 2.4 „Развитие на социалното предприемачество“ по ОПРЧР .

Участие взеха заинтересовани граждани, представители на социалните заведения на територията на община Симитли, ръководител общинско звено „Заведения за социални услуги“, както и специалисти, предоставящи интегрирани социални услуги в общността и в домашна среда. Основният доставчик на социални услуги в общината е самата Община Симитли в лицето на кмета – господин Апостол Апостолов.  Присъстващите имаха възможност да се запознаят с допустимите дейности, правилата и процедурите за кандидатстване, както и начина на подаване на проектни предложения.

Мярка 2.3 „Устойчиви социални услуги за социално включване“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.111 „МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“  е в процес на публично обсъждане. Предстои да бъде отворена процедурата за кандидатстване в най-кратки срокове този месец.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре