Публикация 3


СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО РАЗВИТИЕ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ “СТРУМА”

 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма“ предоставя голяма възможност за насърчаване на устойчивото развитие в общините Симитли, Кресна и Струмяни, повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможностите за създаване на местен бизнес и подобряване на качеството на социалния живот на населението.

Стратегията ще включва мерки, които ще се финансират от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. Допустими бенефициенти от територията на МИГ „Струма” ще бъдат: земеделски производители и организации на производители; юридически лица, регистрирани по ТЗ или ЗК; читалища и НПО;  образователни и културни институции; общините Симитли, Кресна и Струмяни; и самата МИГ. Условия, на които трябва да отговарят бенефициентите и проектите са:

·        Да имат постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за юридическите лица на територията на действие на МИГ  „Струма“ (общините Симитли, Кресна и Струмяни);

·        Не са обявени в несъстоятелност, ликвидация, нямат задължения, не са в конфликт на интереси и др.

·        Проектите да се изпълняват на територията на МИГ “Струма”;

·        Проектите трябва да допринасят за постигането на целите на Стратегията за местно развитие.

Максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегията за ВОМР е до  200 000 евро за проекти, финансирани от ПРСР, ОПИК, ОПРЧР и ОПНОИР. Дейностите, включени в проектите трябва да допринасят за постигане на целите на подхода ВОМР и на СМР:

•        Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;

•        Интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;

•        Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;

•        Насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;

•        Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство;

Подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на населението.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре