Публикация 2


СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „СТРУМА“

 

В рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. се разработва Стратегия за водено от общността местно развитие.

Документът е един от основните елементи на ВОМР, в който се определят района и населението, които ще се обхващат от него, нуждите и потенциала за развитие и се формулират измерими цели за резултатите или постиженията. Стратегията включва и план за действие, който показва как целите се трансформират в конкретни проекти, мерки за управление и контрол и финансов план. Тя ще бъде многофондова, финансово обезпечена с ресурс до 4 мил. и 260 хил. евро по линия на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Съдържанието на стратегията за местно развитие на МИГ „Струма“ ще включва:

•        Определяне на района и населението, обхванати от стратегията;

•        Анализ на нуждите и потенциала за развитие на района, вкл. анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите;

•        Описание на стратегията и нейните цели, описание на интегрирания и иновативните характеристики на стратегията и йерархията на целите, вкл. цели за крайните продукти и резултати;

•        Описание на процеса на участие в общността в разработването на стратегията;

•        План за действие, който показва как целите ще бъдат превърнати в резултати;

•        Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва капацитета на МИГ да изпълни стратегията;

•        Финансов план на стратегията, вкл. планираното разпределение на средства от всеки от съответните ЕСИФ.

При разработването на стратегията на МИГ „Струма“ са взети предвид местните цели на общините Симитли, Кресна и Струмяни, потребностите на общността и даденостите и ресурсите, с които разполага територията.

Стратегия за ВОМР се разработва за период до 31 декември 2020 г.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре