Подписан договор по процедура BG05M9OP001-2.114 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 2.4. „Развитие на социалното предприемачество“

          Днес председателя на СНЦ „Местна иициативна група Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ г-жа. –  Димитринка Байракова и  кметът на община Симитли – г-н. Апостол Апостолов подписаха договор по проект „Създаване на социално предприятие – Копирен център в Клуб на инвалида „Кураж““ по Процедура № BG05M9OP001-2.114 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 2.4. Развитие на социалното предприемачество чрез СВОМР, Приоритетна ОС 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

          Новият договор за БФП № BG05M9OP001-2.114-0001-C01, се подписа между страните по него, а именно:  УО  на ОПРЧР – Министерство на труда и социалната политика, Община Симитли – като бенефициент и МИГ „Струма – Симтили, Кресна и Струмяни“. Той e на обща стойност 47 141.07 лева, от които 60.33% са безвъзмездна финансова помощ по договора, а  останалите 39.67% включват съфинансиране от общинския бюджет. Договорът се изпълнява като част от изпълнението на подписанта стратегия на МИГ „Струма“.  

          Основна цел на проекта е осигуряване на заетост и създаване на нови устойчиви работни места за лица, представители на целевата група – хора с увреждания и такива в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица (неактивни и безработни лица). За две лицата от целевата група ще бъде осигурена подходяща работна среда чрез закупуване на необходимото оборудване за новите работни места. Тази цел ще бъде постигната чрез реализацията специфичните цели, а именно: 1) Организиране на социално предприятие чрез оборудване на работните места и изграждането на управленски капацитет; 2) Осигуряване на заетост и придобиване на реални трудови умения за две лица от целевите групи; 3) Организиране на различни информационни събития за популяризиране на социалното предприемачество, социалната икономика, ефекта от дейността на новосъздаденото социално предприятие и предлаганите от него услуги. За достигането на планираните цели ще бъдат осъществени следните дейности: 1) Социална и професионална интеграция на представителите на целевите групи в сектора на социалната икономика; 2) Оборудване на новосъздадените работни места във връзка с дейността на разкритото СП; 3) Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

          Основните резултати, които ще следва да бъдат постигнати с реализирането на този проект са: новосъздадено активно социално предприятие, действащо и след приключване на операцията, лица от уязвимите групи, ангажирани в трудова заетост и включени в създаването и функционирането на социалното предприятие.

          Целевата група на проекта са лица от уязвимите групи, лица с увреждания, безработни лица с основно или с по-ниско образование и без професионална квалификация.

          Проектът ще се изпълнява на територията на община Симитли и е с период за изпълнение на проектните дейности – 16 месеца.

          Проектът е по процедура № BG05M9OP001-2.114 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ МЯРКА 2.4. Развитие на социалното предприемачество чрез Водено от общностите местно развитие, Приоритетна ОС 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 4: Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост, Специфична 1: Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия след получена подкрепа по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Основна цел на мярката е да се подобри и достъпа до финансиране на социалните предприемачи, както и засилване на управленските възможности и капацитет за създаване и развитие на социални предприятия. Подкрепата ще бъде насочена основно към създаване на възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рисковите групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване на територията на МИГ „Струма“.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре