МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.111 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” мярка 1.1.3. Но

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,

ОБЯВЯВА

процедура за подбор на проекти

BG05M9OP001-1.111 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” мярка 1.1.3. Нови работни места за хората от МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”             

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1: „ Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ , Инвестиционен приоритет 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила и Инвестиционен приоритет 3: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ)  на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1) Подбор и наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – при разкриване на нови работни места (задължителна дейност)

2) Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече новонаетите по проекта лица

3) Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка – Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” и Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

4) Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост

5) Осигуряване на наставник за хората с увреждания

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000.00 лева      Общ бюджет по тази покана:  400 000 лв.

  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000.00 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

( https://umis2020.government.bg и www.mig-struma.eu)

Крайният срок за представяне на проектни предложения: до 17.30 часа на 28.12.2020 година.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) –  https://eumis2020.government.bg

Свързани публикации

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ПРАВИ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ по ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.661 МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ, МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре