МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ ПРАВИ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект на Насоки за кандидатстване Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством п

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“

 ПРАВИ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 на проект на Насоки за кандидатстване мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ:

BG16RFOP002-2.070 МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни –

мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“,

ОПИК 2014-2020

 

       I.            Цели на процедурата
 
Целта на настоящата процедура е подобряване на производствените процеси в МСП на територията на МИГ “Струма”, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги. Финансово ще бъдат подпомагани действия за подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

 

    II.            Допустими кандидати
 
Малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване по процедурата.

 III.            Информация за общия бюджет на процедурата и предоставяне на БФП
 

Бюджетът по настоящата процедура за подбор на проектни предложения е в размер на 1 200 000,00 лева и в съответствие с одобрения финансов план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата Средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) (сума/процент) Национално съфинансиране (сума/процент)

1 200 000,00 лв.                                                                                                                                1 020 000,00 лв.                                                                                                                        180 000,00 лв.

(100%)                                                                                                                                                      (85%)                                                                                                                                        (15%)   

 

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 50 000,00 лева;
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000,00 лева.

Максималният интензитет на Безвъзмездната финансова помощ за финансиране на мярка 2.2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта за всички допустими по процедурата категории предприятия.

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие[1http://stateaid.minfin.bg/„>http://stateaid.minfin.bg/

 
    V.            Допустими дейности
Проектните предложения по настоящата процедура следва да съответстват на принципа на ефективност и ефикасност, като допустимите дейности следва да съответстват на целите на Оперативната програма и да водят до постигане на специфичната цел и резултати на  Инвестиционен  приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от Приоритетна ос 2 на ОПИК, при най-адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи.

Всички дейности, включени в проектно предложение, следва да са пряко свързани с изпълнението на проекта.

Допустимите дейности по процедурата са:

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Дейностите трябва да са насочени към:

  • повишаване на производителността; и/или
  • ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии) чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или
  • подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или
  • въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или
  • разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или
  • диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет.

Дейностите трябва да са насочени към:

  • управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики; и/или
  • разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркировка http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya„>http://opic.bg/informatsiya-i-publichnost/grafichni-iziskvaniya

ВАЖНО: Включването само на дейности за информиране и публичност в проектното предложение, подавано по настоящата процедура е НЕДОПУСТИМО.

Дейностите на настоящата процедура следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de minimis― съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

ВАЖНО: При описание на дейностите във Формуляра за кандидатстване, сформирането на екип по проекта, провеждането на процедура за избор на изпълнител, изборът на изпълнител, доставката на закупеното по проекта оборудване и т.н. не следва да са обособени като отделни дейности, а да са част от описанието/методологията за изпълнение на посочените по-горе дейности.

Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за вече реализирани дейности или такива, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

Инвестицията следва да се поддържа на територията на МИГ от получателя най-малко три години след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите по т. 7.2.

 
 VI.            Допустими проекти
 
Допустими проекти по настоящата процедура са:

 

1. Изпълнението на проектите следва да води до постигане на заложените цели в одобрената стратегия за местно развитие и постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на МСП на териториите на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ с цел насърчаване на предприемачеството, подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

 

2. Проектите са в съответствие с хоризонталните политики съгласно чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Предвижда се документална проверка за съответствие на проектните предложения с хоризонталните политики съгласно чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Съответствието ще бъде проследявано както на етап оценка на проектните предложения, така и на етап изпълнение на проектите.

3. Дейностите по проектите попадат в обхвата на определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 сектори по Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”, подробно изброени в раздел 11.1.

ВАЖНО: Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.

VII.            Начин на подаване на проектни предложения
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване. Подаването на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) се извършва единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg.

Подаването на проектни предложения на хартиен носител по настоящата процедура е неприложимо!

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по- долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
 Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
 

Лица за контакт: Веселин Димитров , тел. 0882 44 48 55; Ивайло Костадинов, тел. 0882 44 48 26.

                              е-mail: lag.simitli.kresna.strumiani@gmail.com

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

на сайта на Сдружение „МИГ Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“ –  https://www.mig-struma.eu/;
на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България –  http://www.eufunds.bg.
Индикативна дата на обявяване на процедурата: 30.11.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане: 12.11.2020 г.

Интернет адрес:  https://www.mig-struma.eu

Разработена е нова функционалност на системата ИСУН 2020, която позволява всеки регистриран потребител да изпраща директно чрез системата коментари и забележки по посочения проект на документи. МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ и УО имат постоянен достъп до получените коментари и възможност да публикува/т таблица с обобщение на препоръките и своето становище по всяка от тях, когато изтече крайният срок за обществено обсъждане.

Крайната дата за подаване на предложения и възражения:  19.11.2020 г. 23:59 ч.

Предложения, коментари и въпроси може да бъдат представени и в свободен текст в рамките на електронно писмо (имейл) на следния електронен адрес:  lag.simitli.kresna.strumiani@gmail.com като приложени файлове във формат „doc“, а не във формат “pdf” .

 

[1] По смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.

[2] Съгласно чл.2, пар.2 на Регламент (ЕС) №1407/2013 едно и също предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в алинея първа, букви а) — г), посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.

[3] Съгласно чл.2, пар.2 на Регламент (ЕС) №1407/2013 едно и също предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в алинея първа, букви а) — г), посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие. 

[4] Помощта се счита за получена от датата на сключване на договора за предоставянето ѝ или от датата на издаване на друг документ, който дава на бенефициента юридическото право да я получи. 

[5] Присъждане на екомаркировката на ЕС – съгласно чл. 137, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), екомаркировката на ЕС могат да получат продукти, за които има специфични критерии, приети с решение на Европейската комисия, публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз. При осъществяване на проекти/дейности за присъждане на екомаркировката на ЕС, допустими са услуги, извършени от съответните компетентни органи, съгласно чл. 138 от ЗООС (в съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 относно екомаркировката на ЕС). Задължителен краен резултат от дейностите за услуги във връзка с присъждане на екомаркировката на ЕС е присъждането на екомаркировката на ЕС.

[6] Хармонизиран европейски стандарт е европейски стандарт (EN), разработен по мандат на Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), който поддържа съществените изисквания на директивите и регламентите от Нов подход и е обявен в Официалния вестник на Европейския съюз. Прилагането на хармонизираните стандарти е доброволно, но е най-лесният начин за доказване на съответствието на продуктите със съществените изисквания на директивите и регламентите. Постигането на продуктово съответствие с национални/европейски/международни стандарти  задължително се удостоверява с получаването на сертификат, като допустими са услуги извършени от орган по сертификация на продукти,  притежаващ валидна акредитация от национален орган по акредитация – българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EAMLA в област сертификация на продукти, в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17065 (или други идентични въвеждания от страни членки на ЕС). Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен съответният сертификат, извършените разходи за въвеждането, инвестициите и удостоверяването, няма да бъдат признати, като бенефициентът следва да върне предоставените му по настоящата процедура средства със съответната законова лихва.

[7] За целите на процедурите по ОПИК и съгласно приложимата нормативна уредба в областта (Регламент № 2023/2006; Регламент № 1223/2009; Регламент ЕС № 852/2004; Директива 2003/94) под „добра производствена практика (ДПП)“ се разбират онези аспекти на гарантиране на качеството в областта на: производството на козметични продукти, лекарства и лекарствени вещества, хранителни продукти, материали и предмети, предназначени за контакт с храни, които осигуряват постоянно производство и контрол на продукти/материалите/предметите, така че те да съответстват на правилата, приложими за тях, и на стандартите за качество, съответстващи на предназначението им, като не представляват риск за здравето на потребителя, или обществеността.

[8] За целите на процедурите по ОПИК  е възприето следното определение за реинженеринг на процесите в предприятията: фундаментално преосмисляне и пълно препроектиране на бизнес процесите за достигане на коренни подобрения в основните показатели на предприятието. Примерната последователност на дейностите при реинженеринг на процесите в предприятията включва най-малко: диагностика и измервания на бизнес процесите в предприятието; избор на процесите, които ще бъдат изменени и препроектирани вследствие на реинжинеринга; техническо изготвяне на модел на предлаганото решение-визия; персонализиране на модела спрямо спецификите на предприятието, обучение на персонала; въвеждане на препроектираните процеси (предписанията от реинженеринга) в дейността на предприятието. Реинженерингът следва да бъде извършен от външна и несвързана с (съгласно разпоредбите на ЗМСП) предприятието-бенефициент организация, като задължителен краен резултат от дейността е получаването на документ (издаден от организацията, извършила реинженеринга) в рамките на срока за изпълнение на проекта, удостоверяващ изпълнението на предписанията от извършения реинженеринг на процесите.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре