МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.704 – МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

BG06RDNP001-19.704 – МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“Модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделските производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка на територията на МИГ “Струма”. Повишаване ефективността на използване на ресурсите

и постигане на стандартите на ЕС с цел повишаване нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти. Чрез модернизиране на активите ще се постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации, осигуряване на заетост, повишаване производството на качествени и със специфични характеристики хранителни продукти, създаване на възможности за логистична свързаност между доставчици, търговци и скъсяване на пътя до пазара.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 18.03.2024 г. 09:00 ч.

Краен срок: 18.04.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срокВтори краен срок за подаване на проектните предложения при наличие на остатъчни финансови средства след първия прием: Начален срок: 14.05.2024 г. Краен срок: 14.06.2024, 17:00 часа

Документи за кандидатстване и информация

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

  • в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg;
  • на официалната интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: https://www.mig-struma.eu;
  • в офисът на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, находящ се в гр. Симитли, ул. „Никола Вапцаров“ № 1.

Лица за контакт:

  • Веселин Димитров – Изпълнителен директор, телефон: 0882/444 855;
  • Ивайло Костадинов – Технически сътрудник, телефон: 0882/444826.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре