МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРИЕМ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.705 – МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

BG06RDNP001-19.705 – МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“Основната цел на мярката е свързана с повишаване конкурентоспособността на територията на МИГ “Струма” чрез насърчаване на инвестициите в неземеделски дейности, които ще допринесат за:

1) Разнообразяване на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън земеделието;

2) Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено

потребление;

3)Оползотворяване на туристическия потенциал на района и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси;

4) Осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, вкл. в отдалечените населени места.

Допълнителна информация относно крайния срок Настоящата процедура е с два крайни срока за кандидатстване: Първи краен срок за подаване на проектните предложения: Начален срок: 18.01.2024 г. Краен срок: 19.02.2024, 17:00 часа Втори краен срок за подаване на проектните предложения: Начален срок: 01.03.2024 г. Краен срок: 01.04.2024, 17:00 часа

Индикативна дата на обявяване на процедурата 18.01.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 08.12.2023 г.

Интернет адрес: https://www.mig-struma.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

  • в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg;
  • на официалната интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: https://www.mig-struma.eu;
  • в офисът на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, находящ се в гр. Симитли, ул. „Никола Вапцаров“ № 1.

Лица за контакт:

  • Веселин Димитров – Изпълнителен директор, телефон: 0882/444 855;
  • Ивайло Костадинов – Технически сътрудник, телефон: 0882/444826.

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 15.12.2023 г. 23:59 ч.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре