МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ О Б Я В Я В А подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.112 МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни – мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

          Целта на настоящата процедура е подобряване на производствените процеси в МСП на територията на МИГ “Струма”, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги. Финансово ще бъдат подпомагани действия за подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 15.06.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 15.07.2022 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре