МИГ Струма подписа Договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M2OP001-3.016 по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 от СВОМР

.

Днес в град Симитли, сдружението МИГ Струма и Обединено Училище „Св. П. Хилендарски“ подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M2OP001-3.016 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, който предстои да бъде подписан и от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към МОН.

Проектът „Знам, че мога“ с номер BG05M2OP001-3.016-0002 е на стойност 195532, 24 лева и включва основни дейности – „Профилиране, осигуряване на психологическа подкрепа и насочване към подходящи образователни-интеграционни дейности на ученици и техните родители/настойници от маргинализираните гупи“, „Създаване на форма за взаимодействие между учителите и родителите/настойниците на учениците от маргинализираните групи с фокус върху образователното им включване и интегриране“, „Създаване на школи по интереси за насърчаване образователното включване и интегриране на ученици от маргинализирани групи в училищата партньор“ и последната дейност – с наименование „Да намерим спътници за бъдещето“.

Проектът цели създаване на система от дейности, насърчаващи образователното включване и интеграция на ученици от маргинализирани групи, вкл. роми, с активното участие на техните родители/настойници като: развива методика и инструменти за разбиране на нагласите им, оказва необходимата психологическа подкрепа за ученици от маргинализирани групи за включване и интегриране в образователната система, създава формат за взаимодействие и изграждане на доверие между семейната среда (родители/настойници) и учителите при осъществяване на мерки и действия за образователно включване и интегриране на учениците от маргинализирани групи, както и развива система от форми за социално-емоционално учене, които да мотивират учениците от маргинализирани група да идват и остават в училище.

Партньори на Обединеното училище в село Долно Осеново са Община Симитли, Сдружение „Коматиница“ и Средно училище „Св.св.Кирил и Методий“ – гр. Симитли.

.

Непосредствено след подписването на този Договор за БФП, бе подписан и одобрения проект на Община Симитли – лично от кмета Апостол Апостолов и от председателя на МИГ „Струма“ – Димитринка Байракова. Договорът е по същата процедура BG05M2OP001-3.016 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ и е с наименование „Пеят, скачат, заедно, деца…“ с регистрационен номер № BG05M2OP001-3.016-0001. Стойността на проекта е 194 849,04 лв. и включва следните дейности:

1. „Осигуряване на емоционално-педагогическа подкрепа за включване и интегриране

на деца от маргинализирани групи с помощта на техните родители в образователната

система“;

2. „Пеем, скачаме, заедно, деца” – създаване на групи по интереси в подкрепа на

образователната интеграция на деца от 3 до 7 години, от маргинализирани групи“;

3. „Фестивал „Пеем, скачаме, заедно, деца”. Партньори на Община Симитли ще бъдат детските заведения – ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ – СИМИТЛИ и ДЕТСКА ГРАДИНА – СЕЛО ДОЛНО ОСЕНОВО.

Основната цел на проекта е утвърждаване на практика за устойчиво интегриране в образователната система на децата от 3 до 7 години от маргинализирани групи, вкл. роми, за територията на община Симитли, чрез въвеждане на механизъм за подкрепа и насърчаване желанието за участие в образователни дейности на децата от 3 до 7 години от маргинализирани групи, вкл. роми, и усъвършенстване набора от интегриращи образователни дейности за децата от 3 до 7 години от маргинализирани групи.

И двата проекта ще се реализират в рамките на тази и следващата година, като стартира от дата на тяхното сключване и трябва да приключат не по-късно от 31.12.2023 година.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре