МИГ Струма и община Креса подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M2OP001-3.016 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование”

.

На 01.04.2022г. в град Симитли, МИГ Струма и община Креса подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M2OP001-3.016 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, който предстои да бъде подписан и от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към МОН.

Проектът „Заедно можем повече“ с номер BG05M2OP001-3.016-0003 е на стойност 176 143,97 лв и включва основни дейности – Надграждане на експертния капацитет; Създаване на материално-битовите условия за Клуб „Традиция“, Клуб „Млад
спортист“ и Клуб „Знам и мога“; Създаване на материално-битовите условия за Клуб „Шарена дъга“; Работа с целевите групи в Клуб „Традиция“; Работа с целевите групи в Клуб „Млад спортист“; Работа с целевите групи в Клуб „Знам и мога“; Работа с целевите групи в Клуб „Шарена дъга“;
Коучинг сесии с родители и работа с деца; Провеждане на спортни лагери в летните месеци, и последната дейност провеждане на еко-лагери в летните месеци.

Проектът цели създаване на система от дейности, насърчаващи образователното включване и интеграция на ученици и младежи от маргинализирани общности, вкл. роми, с активното участие на техните родители/настойници като: развива методика и инструменти за разбиране на нагласите им, оказва необходимата психологическа подкрепа за ученици от маргинализирани групи за включване и интегриране в образователната система, създава формат за взаимодействие и изграждане на доверие между семейната среда (родители/настойници) и учителите при осъществяване на мерки и действия за образователно включване и интегриране на учениците от маргинализирани групи, както и развива система от форми за социално-емоционално учене, които да мотивират учениците от маргинализирани група да идват и остават в училище.

.

Основната цел на проекта е утвърждаване на практика за устойчиво интегриране в образователната система на децата от 3 до 7 години от маргинализирани групи, вкл. роми, за територията на община Симитли, чрез въвеждане на механизъм за подкрепа и насърчаване желанието за участие в образователни дейности на децата от 3 до 7 години от маргинализирани групи, вкл. роми, и усъвършенстване набора от интегриращи образователни дейности за децата от 3 до 7 години от маргинализирани групи.

Проекта ще се реализира в рамките на тази и следващата година, като стартира от дата на неговото сключване и не по-късно от 31.12.2023 година.

.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре