МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG05M9OP001-2.111 „МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

            МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване от стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.111 „МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване.

            Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е: Да се подобри достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване.

В рамките на процедурата ще бъде оказвана подкрепа за прилагането на мерки, насърчаващи включването в работната сила и участието на пазара на труда на безработни и неактивни лица, със специален допълнителен фокус върху някои групи в неравностойно положение.

            Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ОС 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, ИП 3: Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес и пряко допринася за изпълнението на СЦ 1: Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване на ОПРЧР 2014 – 2020 г.

Проектите ще се изпълняват на територията на действие на МИГ „Струма” обхващаща цялата територия на общините Симитли, Кресна и Струмяни.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Предоставяне на подкрепящи услуги (задължителна дейност), в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания, в т.ч. (списъкът е неизчерпателен):
 • Осигуряване на грижа за хора с увреждания или самотноживеещи възрастни хора над 65 годишна възраст за задоволяване на ежедневните им потребности;
 • Осигуряване на подкрепа за хора с увреждания или самотноживеещи възрастни хора над 65 годишна възраст при поддържане на хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битове дейности;
 • Осигуряване на подкрепа за хора с увреждания или самотноживеещи възрастни хора над 65 годишна възраст, насочена към социална работа и консултиране във връзка с задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти;
 • Дейности за осигуряване на достъп до услуги в общността, културни образователни и други услуги, подкрепа за извършване на социални и психологически консултации и други, според потребностите на лицето.
 • Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск, в т.ч.:
 • Осигуряването на информация за населението относно принципите на здравословен начин на живот, както и извършването на консултации и обучение по проблемите, свързани със здравето на уязвимите групи;
 • Осигуряване на здравна грижа за хора, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони;
 • Провеждане на кампании за профилактика на различни заболявания;
 • Организиране на информационни кампании, касаещи здравните права на пациентите и др.
 • Местни социални дейности за социално включване, в т.ч.:
 • Общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване чрез дейности за преодоляване на негативни обществени нагласи, свързани с ограничаване на права и стигма за психичната болест и/или умственото увреждане. 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:  https://umis2020.government.bg

и интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“:

www.mig-struma.eu

Краен срок за представяне на предложенията: 30.11.2020 г., 17:00 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) –  https://eumis2020.government.bg.

                               

Документи за кандидатстване и информация:

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре