Днес в офиса на МИГ Струма в град Симитли се подписа одобрен инфраструктурен проект на Община Кресна

Днес в офиса на МИГ Струма в град Симитли се подписа одобрен инфраструктурен проект на Община Кресна с номер на Договора за БФП BG06RDNP001-19.396-0001  „Благоустрояване на улици в община Кресна“ по процедура за подбор на проектни предложения с код BG06RDNP001-19.396-S1 на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, с код на подмярката 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” , Приоритетна ос: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. , на стойност 327 246,98 лева максимален размер на безвъзмездната финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта на Община Кресна е до 24 месеца. Проектът включва дейности, свързани с благоустрояване на улици в град Кресна – ул. Влахина, ул. Теменуга, ул. Рила, улици в село Сливница, както и дейности, свързани с благоустрояване на тротоари на част от горепосочените улици.

Безвъзмездната финансова помощ е предоставена по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре