Актуализирано е Ръководството за изпълнение на проекти по ОП НОИР, които се съфинансират от Европейския социален фонд

Във връзка със създаването на нова приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, която ще се финансира от ЕСФ чрез инструмента ReactEU, Ръководителят на Управляващия орган утвърди промени в заглавието и обхвата на Ръководството за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР.

Извършени са и редакционни промени в Ръководството, както следва:

Раздел I. „Изпълнение на договора“

.

3.1. Наемане на екипа за организация и управление на проекта

Посочено е, че разходите за организация и управление са непреки разходи, за които в общия случай се прилага финансиране с единна ставка (съгласно чл. 8, ал. 2 от ПМС № 189/2016 г.). Съответно при отчитане на изпълнението на проекта Управляващият орган няма да изисква от бенефициента да представя подкрепящи документи за възлагане на работа и извършване на разходи за дейностите за организация и управление.

.

3.2. Наемане на човешки ресурси за изпълнението на проекта

Въз основа на приложимите нормативни документи са разписани конкретни указания за бенефициентите при наемането на физически лица за изпълнението на проекта чрез сключване на трудови договори за допълнителен труд. Посочен е начинът, по който УО изчислява максимално допустимия брой отработени часове (съответно максималната сума за възнаграждения, която може да бъде верифицирана и възстановена от УО) в случаите, когато функциите по проекта се възлагат чрез сключването на трудово правоотношение за допълнителен труд (втори трудов договор).

Раздел V. „Отчитане“

 За да се намали административната тежест за бенефициентите, отпада Приложение № 10а (което и до момента бе незадължително)
 Отпада Приложение № 10.2 (във връзка с прилагането при всички проекти на финансирането с единна ставка на непреките разходи)
 Посочено е, че цялото електронно досие на дадена обществена поръчка се подготвя съгласно Указанията на УО до възложителите на обществени поръчки – бенефициенти по ОП НОИР и се архивира в един файл преди да се прикачи в ИСУН 2020
 За ускоряване на процеса на верифициране на проведени процедури за избор на изпълнител е добавено ново Приложение № 20.2. Таблица с разяснения, което ще се попълва от бенефициентите при отчитане на съответната процедура за избор на изпълнител.

Раздел III. „Изменения и промени на договора“

 Посочено е, че промени/изменения не могат да бъдат отразявани в раздел „Данни за партньори” от договора в ИСУН 2020, в случай че е налице внесено искане за плащане, което е в процес на разглеждане от страна на УО, както и в случаите, когато съществуват „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ и „Планове за разходване на средствата“, които не са в статус „актуален“ или „архивиран“. Промени в раздел „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение/ информацията“ технически не могат да бъдат отразявани.
 Допълнено е, че предлаганите от бенефициентите текстове във връзка с необходими промени във Формуляра за кандидатстване, следва да бъдат съобразени с ограниченията за максимален брой на символите в съответните полета на разделите – обект на промяната. Допълнението е с оглед осигуряване на техническа възможност за въвеждане на измененията предвид функционалностите на ИСУН 2020.
 От образеца на Приложение 4 „Изменение на бюджет” е премахнато изискването за подписване на документа от страна на ръководителя на проекта, както и от страна на лицето, което го е изготвило. Промяната е с оглед намаляване на административната тежест за бенефициентите от една страна, и от друга – предвид необходимостта от извършване на проверка въз основа на приложение за изменение на бюджет във формат „Excel” (вместо понастоящем представяния подписан документ във формат „pdf”).

Раздел VIII. „Възстановяване на средства“

 Описана е процедурата по издаване на Акт за установяване на публично вземане по реда и условията на чл. 35, ал. 3 от Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. 

Раздел IХ. „Нередности при изпълнението на проекта“

.

Свързани публикации

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ПРАВИ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ по ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.661 МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ, МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре