Вътрешни Правила

1. Правилник за дейността 2.Правила за избор на външни оценители 3.Прaвила за подбор на членове на ОС в комисии 4. Правила лични данни 5. Правила за избор на изпълнители 6. Подбор на проекти по ПРСР 7. Подбор на проекти ОПИК 8. Подбор на проекти ОПРЧР 9. Подбор на проекти НОИР 10. Счетоводна политика 11. Правила […]

Устав

У С Т А В НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”   Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружението, организацията на неговата дейност, правата, задълженията, отговорностите на неговите членове и на органите на управление при осъществяването на дейност в обществена полза.     І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ – […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре