МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Ви информира за удължаване на удължения втори краен срок по процедура BG06RDNP001-19.705 МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

BG06RDNP001-19.705 – МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“Основната цел на мярката е свързана с повишаване конкурентоспособността на територията на МИГ “Струма” чрез насърчаване на инвестициите в неземеделски дейности, които ще допринесат за: 1) Разнообразяване на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън земеделието; 2) Развитието […]

П О К А Н А

. П О К А Н А НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26 ОТ ЗЮЛНЦ И ЧЛ. 27 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” (СНЦ „МИГ – СТРУМА”)          Свиквам заседание на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” […]

П О К А Н А

. . П О К А Н А .          Уважаеми Дами и Господа, жители и гости на община Симитли, община Струмяни и община Кресна, С удоволствие Ви каня на публично обсъждане относно измененията на одобрената Стратегията за Воденото от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Струма – Кресна, Симитли и Струмяни” във връзка прехвърляне […]

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ УДЪЛЖАВА СРОКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ №BG06RDNP001-19.705 МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”

BG06RDNP001-19.705 – МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“Основната цел на мярката е свързана с повишаване конкурентоспособността на територията на МИГ “Струма” чрез насърчаване на инвестициите в неземеделски дейности, които ще допринесат за: 1) Разнообразяване на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън земеделието; 2) Развитието […]

Съобщение

Уважаеми кандидати, Във връзка с влизането в сила от  01.01.2024 г. на Регламент (ЕС) 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis и необходимостта от привеждане в съответствие на утвърдените документи след откриване на Процедура чрез подбор […]

МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.707 – МЯРКА 8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ“

Основна цел на мярката е да се да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/ стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си. Срокове за кандидатстване Начален срок: 29.04.2024 […]

Актуализиран индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“-2024 валиден към 03.04.2024г.

Актуализиран индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“-2024 валиден към 03.04.2024г.

МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИОТКРИВА ВТОРИ КРАЕН СРОК ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №BG06RDNP001-19.705 – МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

BG06RDNP001-19.705 – МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“Основната цел на мярката е свързана с повишаване конкурентоспособността на територията на МИГ “Струма” чрез насърчаване на инвестициите в неземеделски дейности, които ще допринесат за: 1) Разнообразяване на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън земеделието; 2) Развитието […]

МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.707 – МЯРКА 8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ“

BG06RDNP001-19.707 – МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ“Основна цел на мярката е да се да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да […]

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре