Протокол ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” (СНЦ „МИГ – СТРУМА”), ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 32, АЛ. 1 ОТ ЗЮЛНЦ И ЧЛ. 36, АЛ. 1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“-2018

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“-2018

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ – 2019

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ – 2019

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре