15 безработни лица започват работа по проект на Община Симитли „Заетост за благоустрояване“

Дата на публикация – 01.11.2021 г.

 

15 безработни лица започват работа по проект на Община Симитли „Заетост за благоустрояване“

        В изпълнение на проект „Заетост за благоустрояване“ по Договор за БФП № BG05M9OP001-1.077-0001 – С01 по процедура  № BG05M9OP001-1.077 „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места в МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, Приоритетна ос: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. от началото на този месец – 15 безработни лица, преминали успешно по проекта професионални и компетентностни обучения за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по професия с код 622020 „Озеленител“, специалност с код 6220202 „Парково строителство и озеленяване“ и по професия с код 582030 „Строител“, специалност 5820307 „Външни облицовки и настилки“ бяха включени в субсидирана заетост със средства осигурени по проекта.

        Длъжностите, които заемат и изпълняват включват 8 лица  –  „Работник, озеленяване“ и 7 лица на длъжност „Работник, поддръжка“, но преди това включените лица успешно са положили изпити на 20 и 21  септември 2021 г. и са получили своите Свидетелства за професионална квалификация.

Работниците по озеленяване ще извършват дейности, свързани с поддръжка на паркове, градинки, тревните площи, крайпътните насаждения и други зелени и цветни площи на територията на общината, както и с изграждане на тревни площи чрез засяване и засаждане на храсти. Останалите лица, назначени на длъжност „Работник, поддръжка“ ще извършват поддържане  в изправност и при необходимост от ремонт, ще извършват подготвителни дейности при възникнала необходимост.

        До момента безработните лица – целева група по проекта на възраст от 30 до 54 години, бяха въвлечени в проектните дейности чрез участие в дейности, свързани с идентифициране, професионално информиране, консултиране и мотивиране, които бяха проведени от лицензиран от НАПОО доставчик на обучения за придобиване на степен на професионална квалификация и с опит в обученията по ключови компетентности.

        Основна цел на проекта е осигуряване на заетост на безработни лица чрез квалификация и осигуряване на заетост в текущи благоустройствени дейности за територията на община Симитли.

        Чрез резултатите от дейностите за постигане на целите и подцелите си, проектът допринася за постигането на основната цел на процедурата, по която търси подкрепа: „чрез местни инициативи за заетост да бъде осигурен достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда. Прилагането на пакет от мерки за идентифициране, мотивиране, консултиране и психологическо подпомагане, както и чрез включването в обучения, съобразени с нуждите на пазара на труда, и осигуряване на достъп до заетост, ще се осигурят предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица“. По този начин проектът ще бъде част от приноса на процедурата за осъществяване на специфична цел 3.1 към Приоритет 3 на Стратегията за водено от общността местно развитие на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ и собствено: за нейния активен принос за постигане целите на подхода на водено от общността местно развитие в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020: насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре