Устав

У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружението, организацията на неговата дейност, правата, задълженията, отговорностите на неговите членове и на органите на управление при осъществяването на дейност в обществена полза.

 

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ – НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.1. (1) Наименованието на сдружението с нестопанска цел (СНЦ) е: МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”, изписвано накратко „МИГ СТРУМА”.

(2) Наименованието задължително се изписва на български език и може допълнително да се изписва на чужд език в превод.

(3) Наименованието се изписва в официалната кореспонденция, печати, бланки и други документи на Сдружението.

Чл. 2. Седалището на Сдружението с нестопанска цел е гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27.

Чл. 3. Адресът на управление на Сдружението с нестопанска цел е в град Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27.

Чл. 4. Навсякъде в този устав Сдружението с нестопанска цел Местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ ще се нарича по-надолу за краткост “СДРУЖЕНИЕТО”.

 

ІІ. СТАТУТ, ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ

 

Чл.5. Сдружението е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено, демократично обединение на физически и юридически лица, които приемат устава и работят за осъществяване целите на Сдружението.

Чл.6. (1) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

(2) Сдружението се учредява за неопределен срок.

Чл.7. Цели на Сдружението са:

1. Да подпомага развитието на селските райони;

2. Да развива и утвърждава европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода ЛИДЕР на Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони и подхода за водено от общностите местно развитие (ВОМР);

3. Да насърчава сближаването на българската земеделска политика с Общата земеделска политика на ЕС, да подпомага развитието на селското стопанство и да допринася за укрепване на селските райони;

4. Да подпомага развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;

5. Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони като развива целева и иновативна политика в селските райони;

6. Да спомага за развитието на неземеделски икономически дейности, включително туризъм в селските райони;

7. Да създава и развива нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население/общност;

8. Да подпомага, активизира и разширява транс-националното взаимодействие като участва в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество;

9. Да насърчава обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други селски райони на страната;

10. Да работи за засилване на местната идентичност на селските райони;

11. Да спомага за развитието на между-общинското сътрудничество;

12. Да съдейства за увеличаване на местния капацитет и знания на района;

13. Да работи за разширяване на достъпа до доходи за местните жители;

14. Да работи за подобряване на конкурентоспособността на типичните местни продукти;

15. Да работи за увеличаване на възможностите за подобряване участието и организацията на местната общност с цел по-добро развитие на селските райони;

16. Да мотивира участието на местните действащи лица в развитието на района, за да се гарантира изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре;

17. Да работи и помага за изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;

18. Да повишава цялостната привлекателност на селските райони като място за достоен и интересен живот и възнаграждаваща работа.

Чл.8. За постигане на целите си, Сдружението може да извършва всички дейности, незабранени от закона, при спазване на изискванията на ЗЮЛНЦ и настоящия Устав, най-общо свеждащи се до следния предмет:

Прилагане на подхода ЛИДЕР по Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности.
Кандидатстване за финансиране на Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма” пред МЗХ спрямо правилата на подхода ЛИДЕР и ВОМР и съответните разпоредби на МЗХ и ДФЗ, както и кандидатстване за финансиране пред други програми на Европейския съюз.
Организиране на конкурси за финансиране на проекти по Стратегията за ВОМР на местната инициативна група спрямо правилата на ЛИДЕР, ВОМР и съответните разпоредби на МЗХ.
Разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи;
Осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност.
Организиране и провеждане на работни срещи, обучения, семинари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и нестопанските организации;
Създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация, бизнес среди;
Предлагане на различни форми за обучение и професионална квалификация;
Издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали;
Прилагане на мерки за изграждане на капацитет в общността;
Участие в дейности на мрежа от структури в селски райони;
Поддържане на база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики.
Чл.8 А (1) В осъществяване на дейността си МИГ „Струма” може да извършва стопанска дейност, доколкото тази дейност е допълнителна и пряко свързана с дейността по член 7 и приходите от нея се разходват за постигане целите на Сдружението.

(2) Допълнителната стопанска дейност по предходната алинея е както следва :

Издателска дейност;
Консултантска дейност и услуги, изготвяне на анализи, организиране и провеждане на семинари, обучения, демонстрации, проучвания и други подобни във връзка с предмета на дейност и целите на Сдружението;
Създаване и разпространение на информационни продукти;
Управление на собствено имущество;
Упражняване на права върху интелектуална собственост.
(3) Стопанската дейност, осъществявана от Сдружението по ал.2, се подчинява на действащите нормативни актове за съответния вид дейност.

(4) За осъществяването на стопанската дейност Сдружението може да учредява самостоятелно или в партньорство свои предприятия и кооперации, съгласно Търговския закон и Закона за кооперациите.

Чл.9. За постигане на своите цели Сдружението използва всички средства, които не противоречат на Конституцията и законите на страната.

Чл. 10. Сдружението се изгражда на следните принципи:

1. Равнопоставеност между представителите на публичния сектор, стопанския сектор и неправителствения сектор;

2. Равнопоставеност и сътрудничество между представителите на общините, съставляващи Сдружението;

3. Равнопоставеност между представителите на земеделския и неземеделския бизнес;

4. Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на раса, религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки член, участие в управлението на Сдружението и право да бъде информиран за дейността му.

Чл.11. Сдружението работи в интерес на общественото благо. Приоритетите на Сдружението са дейностите, насочени към развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособността на земеделието, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и бизнеса извън земеделието, осигуряване на възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие на хората, особено в селата и малките населени места, развитие на образованието.

Чл.12. Независимост на Сдружението:

1. В дейността си Сдружението се ръководи единствено от законите на Република България и от разпоредбите на настоящия устав, както и от изискванията, произтичащи от междуправителствените договорености за предоставяне на средства от Европейския съюз и други донори.

2. В дейността си Сдружението не преследва политически цели и не може да бъде обвързано с никоя партийна организация.

3. Членовете и ръководните органи на Сдружението не могат да използват Сдружението в интерес на други нестопански организации, както и на политически или стопански организации.

4. Сдружението като отделно юридическо лице може да участва в други организации и юридически лица по определения от закона ред.

 

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.13. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, със постоянен адрес или за юридическите лица – седалище на територията на общините Симитли, Кресна и Струмяни, които желаят да допринесат за постигането на целите му. Членовете-юридически лица се представляват пред Сдружението от своите представители-физически лица.

Чл.14. (1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът (или законния представител на юридическото лице – кандидат) подава писмена молба до Управителния съвет в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на устава на Сдружението. Молбата следва да съдържа трите имена, ЕГН и точен адрес за физическите лица, а кандидатите – юридически лица следва да представят решение на управителните си органи за участие в Сдружението и удостоверения за регистрацията си.

(3) Членството се придобива с решение на Управителния съвет.

(4) При отказ на Управителния съвет кандидатът подава писмена молба до Общото събрание. В този случай членството се придобива с решение на Общото събрание.

Чл.15. Членовете на Сдружението имат следните права:

Да участват в управлението на Сдружението;
Да бъдат информирани за неговата дейност;
Да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
Да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно с разпоредбите на устава.
Чл. 16. Членовете на Сдружението са длъжни:

Да спазват устава и изпълняват решенията на органите на управление на Сдружението;
Да спазват и изпълняват разпоредбите на устава на Сдружението и законите в тази връзка;
Да участват редовно на събранията на Сдружението и в дейността му и да работят за осъществяване на целите му;
Да заплащат в срок до края на годината годишен членски внос от 10 (десет) лева за физически лица, 20 (двадесет) лева за юридически лица и 900 (деветстотин) лева за общините, като в годината на учредяване се дължи такса пропорционална на оставащите месеци до края на годината;
Да работят за укрепване на Сдружението.
Чл.17. За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава и определените от Общото събрание членски внос и имуществени вноски. Над този размер членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

Чл.18. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 19. Членството в Сдружението се прекратява:

1. С едностранно писмено заявление отправено до УС на Сдружението;

2. С прекратяване на Сдружението;

3. При отпадане поради невнасяне на членски внос, определените от Общото събрание имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението;

4. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване на юридическата личност на член на Сдружението;

5. С изключване по решение на Общото събрание.

Чл.20. Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание, когато нарушава предвидените в настоящия Устав задължения или извърши други действия, които правят нататъшното му членство в Сдружението невъзможно или несъвместимо с целите и дейността на Сдружението.

Чл.21. (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от Управителния съвет, когато член на Сдружението:

1. Не е внесъл в срок 2 /две/ последователни вноски по членския внос;

2. Е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на повече от 2 /две/ последователни заседания на общото събрание или не е изпълнил друго свое задължение в срока, определен от Общото събрание или Управителния съвет.

(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

Чл. 22. Във всички случаи на прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член е длъжен да направи дължимите имуществени вноски за периода на членството му, с изключение на случая по чл.19, т. 4. Също така, при прекратяване на членството по чл.19, ал.1, ако напускащият член е изразил несъгласие с решение на Общото събрание за допълнителни имуществени вноски и не по-късно от 15 дни след като е узнал за решението е подал уведомление, че напуска Сдружението на това основание, последният не дължи определените със същото решение вноски.

 

ІV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 23. Органи на управление на Сдружението са:

1. Общо събрание;

2. Управителен съвет.

Чл. 24. Общото събрание е върховен орган на Сдружението. То се състои от всички членове на Сдружението. Учредителното общо събрание се състои от всички учредители.

Чл. 25. (1) Членовете на Сдружението – физически лица участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите.

(2) Членовете на Сдружението – юридически лица участват в общото събрание чрез своите законни представители или упълномощени лица.

(3) Членството на община в Сдружението се удостоверява с решения на Общинския съвет.

(4) Пълномощник не може да бъде член на Сдружението, респ. физическо лице, което представлява член-юридическо лице, или член на Управителния съвет. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на Сдружението. Преупълномощаване не се допуска.

(5) Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор и представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган на Сдружението, не могат да превишават 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 26. (1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4. Изключва членове и приема членове в случаи на отказ от страна на Управителния съвет;

5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. Взема решение за участие в други организации;

7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

8. Приема основни насоки и програма за дейността на Сдружението, включително Стратегията за ВОМР;

9. Приема бюджета на Сдружението, включително бюджета по Стратегията за ВОМР;

10. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или на вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

13. Взема и други решения предвидени в устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се обнародва на електронната страница на МИГ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, както и в сградите на общинските администрации на трите общини, най-малко 7 (седем) календарни дни преди насрочения ден.

(4) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикването на събранието.

Чл. 28. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове на Сдружението-физически лица, респ. представляващи членовете-юридически лица, или техните пълномощници при условията на чл.25. Те удостоверяват присъствието си с подпис, като преди това се легитимират с личната си карта. Списъкът се заверява от председателя и секретаря – на общото събрание.

Чл. 29. Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 30. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас, който упражнява лично или чрез пълномощника си при условията на чл. 25.

(2) Член на Общото събрание няма права на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

Него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Чл. 31. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията по чл.25, ал.1, т.1 и 7 от ЗЮЛНЦ се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Той се подписва от председателя и протоколчика на събранието. Протоколите се водят и съхраняват според изискванията на закона.

(2) Към протоколите се прилага списък на присъстващите, пълномощните по чл.25 и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да иска и следи за точното записване в протокола на приетите решения.

Чл. 33. (1) Управителния съвет се състои най – малко от пет лица – членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.

(2) Членовете на управителния съвет се избират за срок от 5 (пет) години. До избирането на нов Управителен съвет членовете на стария изпълняват своите функции. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) При избора на членове на Управителния съвет, се изпълняват следните условия:

1. Представителите на публичния сектор, стопанския сектор и нестопанския сектор не превишават 49 % от членовете на Управителния съвет;

2. Представителите на публичния сектор в девет – членния Управителния съвет са трима – по един за всяка една от общините, съставляващи Сдружението;

3. Представителите на стопанския сектор, включително на земеделския и неземеделския бизнес в девет-членния Управителния съвет са трима – по един за всяка една от общините, съставляващи Сдружението;

4. Представителите на нестопанския сектор в девет – членния Управителния съвет са трима – по един за всяка една от общините, съставляващи Сдружението.

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет трябва да имат постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, да притежават подходяща професионална квалификация и опит за постигане целите на Сдружението и да не са осъждани за престъпления от общ характер.

(2) В Управителния съвет на Сдружението могат да бъдат избирани физически лица, които са с постоянен адрес на територията на действие на МИГ или физически лица, които не са с постоянен адрес на територията на действие на МИГ, но представляват юридическите лица, членове на Сдружението.

Чл. 35.(1) Управителния съвет:

1. Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. Избира от състава си председател;

3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

4. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;

5. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

6. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

7. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

8. Определя адреса на Сдружението;

9. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

10. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

11. Приема членове на Сдружението.

(2) Специфични функции на Управителния съвет са:

1. Приема дългосрочната стратегия за организационното развитие на Сдружението, актуализира я ежегодно или при всяко подписване и/или преподписване на договор с финансиращи институции, включително МЗХ;

2. Изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението;

3. Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението, включително и Изпълнителния директор, чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на Сдружението;

4. Делегира на експертни съвети и/или журита правомощия по оценка на проектните предложения, финансирани от Сдружението по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми;

5. Взема окончателни решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми;

6. Управителния съвет управлява бюджета на Сдружението, чрез организиране на конкурси на база на приетата стратегия на Сдружението и съобразени с изискванията на финансиращата организация/институция;

7. Избира представители на Сдружението в национални и европейски мрежи на селските региони;

8. Взема решение относно участието на Сдружението в управлението и контрола на други юридически лица.

Чл. 36. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определените заместник-председатели или от друг член на Управителния съвет.

(2) Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Решенията се вземат с мнозинство на присъстващите, а решенията по чл.14, ал. 2 и чл. 31,т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.

(4) Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание (неприсъствено), ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
Чл. 37. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Сдружението. Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 38. (1) Председателят на Управителния съвет се избира за срок от пет години и има следните правомощия:

1. Организира подготовката и провеждането на заседания на Управителния съвет;

2. Представлява Сдружението в страната и чужбина, включително пред: държавни органи, институции и учреждения, местни органи на власт и управление, обществени организации, финансови институции, данъчни органи, митнически органи, органи на НОИ, на НЗОК и трети лица, заедно и по отделно с Изпълнителния директор.

3. Осъществява функции по публично представителство на Сдружението на национално и международно ниво, когато няма избран от Управителния съвет представител на Сдружението;

4. Осъществява координацията и взаимодействието между органите на Сдружението.

Чл.39. (1) Изпълнителният директор се избира и освобождава от Управителния съвет и отговаря на следните изисквания:

1. Завършено висше образование;

2. Общ професионален стаж най-малко 5 години;

3. Наличие на управленски опит най-малко две години;

4. Наличие на опит в реализиране на проекти.

(2) За дейността си Изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет и Общото събрание на Сдружението.

(3) Изпълнителния директор:

1. Представлява Сдружението в страната и чужбина, включително пред: държавни органи, институции и учреждения, местни органи на власт и управление, обществени организации, финансови институции, данъчни органи, митнически органи, органи на НОИ, на НЗОК и трети лица, заедно и по отделно с Председателя на УС;

2. Управлява програмната и финансовата дейност на Сдружението съобразно Устава, Вътрешните правила и решенията на Управителния съвет;

3. Подготвя и внася в УС проекти за стратегия и бюджет, включително по подхода ЛИДЕР и ВОМР;

4. Предлага на Управителния съвет вътрешните правила за работа на Сдружението и промени в тях;

5. Определя длъжностните характеристики, техническите задания и щатното разписание на служителите, експертите и другите сътрудници на Сдружението;

6. Предлага на Управителния съвет за назначаване и освобождаване лица от щатния и нещатния състав на Сдружението, определя възнагражденията им и сключва трудов договор с тях.;

7. Извършва и одобрява текущите разходи за дейността на Сдружението;

8. Сключва допустимите от закона договори, съгласно целите и дейността на Сдружението;

9. Изпълнява решенията на Управителния съвет и Общото събрание;

10. Води книгите на Сдружението, книга на протоколите и книга на даренията и завещанията;

11. Изготвя и представя на Управителния съвет проект на годишен отчет за дейността и финансов отчет на Сдружението и годишен отчет за дейността си;

12. Оказва съдействие на организациите, извършващи преглед на дейността на Сдружението;

13. Веднъж годишно осигурява извършването на проверка на дейността на Сдружението от лицензиран експерт-счетоводител, когато го изисква закона или по решение на УС;

14. Изготвя доклад за дейността на Сдружението в съответствие с чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ и публикува информация за дейността на Сдружението и осигурява вписването в централния регистър;

15. Участва в работата на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

Чл. 40. (1) Всеки член на управителен орган (Управителния съвет и Изпълнителен директор) може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с решение на Общото събрание, ако:

1. Важни съображения, свързани с дейността на Сдружението, наложат това;

2. Възникнат конкретни законови пречки за участието му в съвета, или системно не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия Устав, или извършва закононарушения, или други дейности, с които може да увреди доброто име на Сдружението.

(2) Всеки член на управителен орган може да го напусне с писмено изявление до съответния орган, но освобождаването му става с решение на Общото събрание.

 

V. НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ИМУЩЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО

 

Чл. 41. Сдружението набира средства като кандидатства за финансиране на Стратегията си пред програмите на Европейския съюз, включително по подхода ЛИДЕР на Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони.

Чл. 42. Други източници на средства на Сдружението са от членския внос, имуществените вноски на членовете, дарения от физически и юридически лица, спонсорство и други.

Чл. 43. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права предвидени от закона.

Чл. 44. Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос в размер, определен с решение на Общото събрание, платим до двадесети декември на годината, предхождаща годината, за която се отнася. За годината на учредяването членовете дължат половината от годишния членски внос членския внос, който се внася в срок от два месеца след регистрацията на Сдружението.

Чл.45. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си начина и срока на внасянето им.

Чл.46. (1) При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение, с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите, за внасяне на допълнителни вноски от членовете за покриването на загубата.

(2) Сдружението не разпределя печалба.

Чл.47. (1) Сдружението разходва имуществото си за посочените в чл.38, ал.1 от ЗЮЛНЦ цели и дейности и по-конкретно за:

1. Управление и администриране на средства по подхода ЛИДЕР и ВОМР по Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности.

2. Финансиране на проекти на местни бенефициенти за осъществяване на стратегията на Сдружението за развитие на селските райони в областта на: конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот, разнообразяване на икономическите дейности в селските райони и образованието;

3. Дейности, свързани с приобщаването на Сдружението към националната и европейска мрежи на селските райони и Местни инициативни групи.

4. Обучителни, информационни, изследователски и други дейности, необходими за осъществяването на целите на Сдружението.

5. Други цели, определени със закон.

(2) Допустимите бенефициенти на Сдружението, критериите за избори на проекти и процедурите за финансиране на проекти на бенефициентите се определят от правилника и процедурите за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението.

(3) Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейността насочена за постигане на целите, определени в този Устав.

 

VІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ

 

Чл.48. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 49. Сдружението се прекратява:

1. С решение на Общото събрание;

2. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато:

2.1. Не е учредено по законния ред;

2.2. Извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

2.3. Е обявено в несъстоятелност.

Чл. 50. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите, определени със закон, ликвидаторът се назначава от окръжия съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.

(4) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

Учредителите и настоящите и бившите членове;
Лицата били в състава на органите му и служителите му;
Ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
Съпрузите на лицата по т.1-3;
Роднините на лицата от т.1-3 по права линия без ограничение, по съребрена линия-до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен включително.
Чл. 51. (1) Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в Устава или от Общото събрание, взело решение за прекратяване и обявяване в ликвидация на Сдружението.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предоставя по равно на трите общини – Симитли, Кресна и Струмяни.

Чл. 52. (1) Вписването на Сдружението се заличава по искане на ликвидатора, на прокурора или органите на държавния финансов контрол, служебно от министъра на правосъдието в предвидените от ЗЮЛНЦ случаи.

(2) Заличаването на вписването, освен в случая по искане на ликвидатора, не освобождава Сдружението и управителните му органи от задълженията и отговорностите по ЗЮЛНЦ.

 

VІІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

Чл.53. Ежегодно до края на м. Февруари Управителния съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността.

Чл.54. (1) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишния счетоводен отчет. Доклада за дейността на Сдружението е публичен и трябва да съдържа данни относно:

1. Осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;

2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. Финансовия резултат.

(2) Съобщението за изготвянето на доклада за дейността на Сдружението, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него се публикува в бюлетина на централния регистър.

Чл.55. Управителният съвет взема решение за свикване на редовно Общо събрание за приемането на изготвените годишен счетоводен отчет и отчет за дейността на Сдружението.

 

VІІІ. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.56. Освен задължителните счетоводни книги, Сдружението поддържа протоколна книга, протоколна книга за заседанията на Общото събрание, протоколна книга за заседанията на Управителния съвет, регистър за даренията и почетна книга за дарения и завещания.

Чл.57. Всички книги на Сдружението се съхраняват в неговия офис и са достъпни за участниците в заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет.

 

ІХ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 58. Промени в настоящият Устав могат да бъдат извършвани по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

Чл. 59. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и ЗЮЛНЦ.

Чл. 60. (1) Настоящият устав е приет на учредителното събрание на Сдружение Местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, състояло се на 06.01.2017г.

 

 

 

Председател на Сдружение Местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”: …………………………………………

/Димитринка Александрова Байракова /

 

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре