Съобщение

Уважаеми кандидати,

Във връзка с влизането в сила от  01.01.2024 г. на Регламент (ЕС) 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis и необходимостта от привеждане в съответствие на утвърдените документи след откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.705 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ (втори краен срок), МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ е предприела съгласуване на режима на държавни помощи с Министерство на финансите. Нанесени са съответните корекции в Условията за кандидатстване и документите към тях. След получаването на становище от Министерство на финансите по коригираните документи, Процедура BG06RDNP001-19.705 ще бъде активирана отново.

Поради необходимостта от извършването на гореописаните промени и на основание чл. 11, ал. 5, т. 1 от ПМС №162/2015 г., срокът за подаване на проектни предложения ще бъде удължен до 31.05.2024 г.

 

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре