П О К А Н А

П О К А Н А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26 ОТ ЗЮЛНЦ И ЧЛ. 27 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” (СНЦ „МИГ – СТРУМА”)

 

Свиквам заседание на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” (СНЦ „МИГ – СТРУМА”) на 26.05.2020г., от 11,00 часа в Народно читалище „Свети Климент Охридски – 1922”, гр. Симитли, при следния дневен ред:

     1. Приемане на изменение на одобрената Стратегия за воденото от общностите местно развитие“ (СВОМР) на Сдружение „МИГ Струма – Кресна, Симитли и Струмяни” във връзка с възможността за увеличение на бюджета на СВОМР и с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.
     2. Приемане на изменение в бюджета на Стратегията за Воденото от общностите местно развитие“ на сдружение „МИГ Струма – Кресна, Симитли и Струмяни”, както следва:
          2.1. За операции по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”, финансирани от ЕЗФРСР, е предвиден допълнителен размер на финансовата подкрепа от 799 000 лева;
          2.2. За дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР”, финансирани от ЕЗФРСР, е предвиден допълнителен размер на финансовата подкрепа от 114 000 лева.
     3. Други.

 

Дата: 18.05.2021г.

………………………..
Димитринка Байракова,
Председател на УС на СНЦ ”МИГ СТРУМА- Симитли, Кресна и Струмяни”

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре