П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНИ РАБОТНИ СРЕЩИ ОТ ТИПА  „ФОКУС ГРУПА“ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 Г.

 

Местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ ще проведе ПЕТ еднодневни работни срещи от типа „фокус група“ за формулиране на цели, приоритети и мерки на  Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ за периода 2021-2027 г.

Планирано е провеждането на ПЕТ еднодневни работни срещи, организирани по следните теми:

Тема: Период и място на провеждане:
1 Инфраструктура и местно развитие 4 юли 2023 г. от 10:30 часа в залата на Зала на Общински съвет – Кресна, гр. Кресна
2 Икономическо развитие и иновации 4 юли 2023 г. от 11:30 часа в заседателна зала на общинска администрация – Кресна, гр. Кресна
3 Опазване на околната среда 4 юли 2023 г. от 13:30 часа в зала на НЧ „Будител“, с. Струмяни
4 Образование и култура 5 юли 2023 г. от 10:30 часа в залата на Зала на Общински съвет – Симитли, гр. Симитли
5 Туризъм 5 юли 2023 г. от 13:30 часа в заседателна зала на общинска администрация – Симитли, гр. Симитли

 

Поканени са всички заинтересовани страни.  Целта на еднодневните работни срещи от типа „фокус група“ е да се подпомогнат процесите по формулиране на целите на новата Стратегия за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ за периода 2021-2027 г., приоритетите за развитие на територията и мерките по фондове.

Информационните срещи се изпълняват от МИГ във връзка реализирането на проект „Подготвителни дейности за подготовка на Стратегия за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ за периода 2012 – 2027 г. и свързаните с това мерки за популяризиране, консултиране, координиране и създаване на местен капацитет“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  ПРСР 2014 – 2020 г. чрез  процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностните местно развитие“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД50-65/21.03.2023 г.

Очакваме Ви!

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре