Публикация 5


КАКВО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ „СТРУМА“

 

Стратегията за водено от общността местно развитие на МИГ „Струма“ е многофондова, с финансов с ресурс до 4 мил. и 260 хил. евро по линия на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. В нейните рамки ще се финансират проекти по следните мерки:

1.      Допустими мерки за проекти, финансирани от ЕЗФРСР:

·        Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;

·        Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;

·        Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално развитие;

·        Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.

2.      Допустими мерки за проекти, финансирани от ОПИК:

·        Инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средните предприятия (МСП) за пазарно развитие, производителността на труда и намаляване на енергоемкостта и ресурсоемкостта на производството на тези територии;

·        Насърчаване на иновационната активност, разработването и внедряването на иновации от и на тези територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации;

·        Подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване създаването на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му.

3.      Допустими мерки за проекти, финансирани от ОПОС:

·        Подобряване и поддържане на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000.

4.      Допустими мерки за проекти, финансирани от ОПРЧР:

·        Преодоляване на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии по отношение на пазара на труда и социалното включване;

·        Устойчива и качествена заетост за уязвими групи;

·        Мобилност на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението за по-голямо съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите на бизнеса;

·        Подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията на заетите;

·        Подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от социално изключване лица.

5.      Допустими мерки за проекти, финансирани от ОПНОИР

·        Повишаване на качеството на училищното образование в малките населени места;

·        Подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места;

Намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре