Публикация 4

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА“

 

Местна инициативна група „Струма” е партньорство между представители на обществените (публични) институции, частния сектор и гражданите. Тя е съществена характеристика на подхода Лидер, на който е отредена важна роля в процеса на развитие на местната общност и стимулиране на устойчивото развитие на територията. МИГ „Струма“ представлява публично-частно партньорство, съставено от общините Симитли, Кресна и Струмяни и партньорите: ЕТ „ЕЛКА ГИЗДОВА – СОРЕЛИ”; „ДАР” ООД; „ЕВРОМАР” ЕООД; НЧ „Свети Климент Охридски – 1922”; Сдружение „ТД СИНАНИЦА 2000”; Сдружение „ЗА ПРОМЯНА”.

Съществуването на МИГ „Струма” е важно, защото:

·        Обединява наличните човешки и финансови ресурси от обществения, частния и гражданския  сектор;

Характеристики на МИГ „Струма”

•         Територия:  1 139.5 км2, общините Симитли, Кресна и Струмяни.

•         Население : 25 502 души.

•         Релеф:  80% планински,  20% по долината на р. Струма.

•         Климат: Умерено континентален  с елементи на преходно средиземноморски и планинско влияние във високите части.

•         Води: Територията не е богата на води. От тук преминава р. Струма и притоците й.

•         Защитени територии:  НП ”Рила” и “Пирин”,  2 резервата, множество защитени зони и местности, “Виа Аристотелис”.

•         Икономика: Слабо развита в отраслово отношение, висок дял на аграрния сектор, технологична изостаналост и ниски доходи на населението.

·        Обединява местните действащи лица около общи проекти за постигане на  по-добри резултати насочени към подобряване на икономическата конкурентоспособност на района и живота на хората там;

·        Стимулира диалога и сътрудничеството между различните групи на територията, които често имат ограничен опит в работата си заедно. Ограничава потенциалните конфликти и улеснява вземане на общи решения чрез консултации и дискусии;

·        Улеснява процесите на адаптация и промяна в земеделския сектор; разнообразява икономиката на селските райони с дейности различни от земеделските и подобрява качеството на живот на местните хора.

Конкретните ангажименти на МИГ-а за реализиране на Стратегията за ВОМР, като основен елемент на ВОМР, са:

·        Информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати;

·        Подготвя и публикува покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ;

·        Приема заявления за кандидатстване;

·        Организира процеса на оценка на проектите;

·        Сключва договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

·        Осъществява наблюдение на изпълнението на проектите, включително и на място;

·        Подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;

·        Изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР, както и други доклади и справки за изпълнението й, изисквани от Управляващия орган на ПРСР;

Представя до Управляващия орган на ПРСР до 31 януари на следващата календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР.

 

 

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре