Публикация 1

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНИТЕ СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ

На 17.08.2016 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Партньори на община Симитли при реализацията на проекта са общините Кресна и Струмяни.

В рамките на планираните дейности е формирана МИГ „Струма“, съставена от общините  Симитли, Кресна и Струмяни, и партньорите: ЕТ „ЕЛКА ГИЗДОВА – СОРЕЛИ”; „ДАР” ООД; „ЕВРОМАР” ЕООД; НЧ „Свети Климент Охридски – 1922”; Сдружение „ТД СИНАНИЦА 2000”; Сдружение „ЗА ПРОМЯНА”. МИГ е публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност. Основната му цел е да разработи, осигури капацитет и реализира Стратегия за водено от общностите местно развитие на целевата територия (ВОМР).

Идеята на подхода ВОМР е включване на всички партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически субекти в разработването и прилагането на местна интегрирана стратегия, която ще помогне на ареала за развитие и преход към по-устойчиво бъдеще. Необходимостта от структурни промени, отговарящи на регионалните  предизвикателства, биха били най-точно формулирани от местната общност чрез използване на метода „от долу нагоре“. Поради тази причина в рамките на проекта се провеждат редица информационни кампании, срещи и обучения, които дават да се изгради капацитет на общността и да се стимулират иновациите, предприемачеството и капацитет за промяна чрез насърчаване на развитието и откриването на неизползван потенциал в общността и територията на МИГ „Струма”.

В процес на подготовка е многофондова Стратегия за ВОМР, която ще бъде финансово обезпечена с ресурс до 4 мил. и 260 хил. евро по линия на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре