Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.116 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 1.3.5 Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ „Струма”  

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,

ОБЯВЯВА

процедура за подбор на проекти

BG05M9OP001-1.116 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 1.3.5 Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ „Струма”

 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1: „ Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ , Инвестиционен приоритет 3: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ) и Инвестиционен приоритет 5: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1)         Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество

2)         Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения)

3) Предоставяне на специализирани консултантски услуги на лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, по въпроси, свързани с развитието на бизнеса – разработване на бизнес идея, счетоводни услуги, услуги по управление на човешките ресурси и други подпомагащи развитието на начинаещия бизнес услуги, напр. достъп до мрежи, насърчаващи бизнес развитието, според конкретните нужди на лицата, в т. ч.:

  • консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;
  • преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;
  • консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;
  • консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОПРЧР;
  • подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000.00 лева      Общ бюджет по тази покана:  86 430.80 лв.

  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 43 000.00 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

( https://umis2020.government.bg и www.mig-struma.eu)

Крайният срок за представяне на проектни предложения: до 17.00 часа на 30.12.2020 година.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) –  https://eumis2020.government.bg

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре