Покана5 – ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, ОТНОСНО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”


 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНА КРЕСНА

 

 

 

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, ОТНОСНО

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

ПОДДЕЙНОСТ 1.3 ОТ ПРОЕКТА

5 ЯНУАРИ 2017 Г., 14:00 ЧАСА

ГР. КРЕСНА

ЗАЛАТА НА БИЗНЕС ЦЕНТЪР „КРЕСНА”,

ГР. КРЕСНА, УЛ. „МАКЕДОНИЯ” № 96 (ДО СГРАДАТА НА ОБЩИНА КРЕСНА)

 

 

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

          През август 2016 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Партньори на община Симитли при реализацията на проекта са общините Кресна и Струмяни.

          Целта на проекта е да се създаде нова местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” и да се разработи Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие на територията на трите общини, която да подаде за одобрение в Министерство на земеделието и храните и да реализира в последствие разработената Стратегия за местно развитие.

          На предстоящата информационна среща заинтересованите страни и местната общност от община Кресна ще бъдат запознати с процеса на разработване на Стратегия за местно развитие на МИГ „Струма” и допустимите мерки, които ще бъдат включени в нея.

          С настоящото отправям покана към Вас, представители на заинтересованите страни от община Кресна, да вземете участие в информационната среща за популяризиране процеса на разработка на Стратегията, на която ще ви бъде представена информация за:

•        Стратегията за ВОМР – инструмент за финансиране на проекти на бенефициенти от територията на МИГ „Струма”;

•        Прилагане на подхода за ВОМР на територията на МИГ „Струма” в рамките на оперативните програми, действащи в България и ПРСР за периода 2014 – 2020 г. Основните допустими мерки, които ще бъдат включени в Стратегията за ВОМР.

•        За какво ще могат да кандидатстват местните заинтересовани страни?

          Чрез активна дискусия ще бъде направено теренно проучване на нагласите на заинтересованите страни за кандидатстване с проекти по Стратегията за ВОМР, както и попълнени специализирани анкетни карти.

          Срещата ще се проведе на 5 януари 2017 г., четвъртък от 14:00 ч. в залата Бизнес център „Кресна”, намираща се на адрес: гр. Кресна, ул. „Македония” № 96 (до сградата на община Кресна).

          Очакваме Вашето присъствие и активно участие в дискусията!

          За допълнителна информация може да се обръщате към координатора на проекта – Александър Цветков на електронен адрес: acvetkov1976@abv.bg и тел. 0748/72138.

 

 

С уважение,

 

                        АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

                        Кмет на община Симитли

 

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от община Симитли и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре