Покана – 8- ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ЗА ВОДЕНОТО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПРЕД МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

ДО

ЕКИПА И ПАРТНЬОРИТЕ

НА МИГ „СТРУМА“

 

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИТЕ ЛИДЕРИ В МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

ПОДДЕЙНОСТ 3.2 ОТ ПРОЕКТА

19 – 20 ЯНУАРИ 2017 Г., 10:00 ЧАСА

ГР. СИМИТЛИ

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ,

ГР. СИМИТЛИ, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 27

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

През август 2016 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Партньори на община Симитли при реализацията на проекта са общините Кресна и Струмяни.

Целта на проекта е да се създаде нова местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” и да се разработи Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие на територията на трите общини, която да подаде за одобрение в Министерство на земеделието и храните и да реализира в последствие разработената Стратегия за местно развитие.

На предстоящото обучение ще бъдат местните лидери в МИГ „Струма“, относно:

·       Предизвикателствата, същността, целите и елементите на ВОМР, правната рамка;

·       Ефективно публично-частно партньорство;

·       Същност, съдържание, процес на подготовка и одобрение на стратегия за ВОМР;

·       Управление на екипи и екипна ефективност, управленски стилове и комуникация в екипа;

·       Стратегическо планиране;

·       Управление на конфликти;

·       Ефективни работни срещи.

Всеки обучителен модул ще бъде съпътстван от практически задачи и дискусия по темата, а всеки участник ще получи сертификат за преминато обучение.

Обучението ще се проведе на 19 и 20 януари 2017 г., четвъртък и петък от 10:00 ч. в заседателната залата в сградата на община Симитли, намираща се на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” №27.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

За допълнителна информация може да се обръщате към координаторът на проекта – Александър Цветков на електронен адрес: acvetkov1976@abv.bg и тел. 0748/72138.

 

 

 

С уважение,

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на община Симитли

 

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от община Симитли и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре