Покана 6 – ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПРЕД МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”


ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНИТЕ КРЕСНА И СТРУМЯНИ

 

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПРЕД МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

ПОДДЕЙНОСТ 1.4 ОТ ПРОЕКТА

7 ФЕВРУАРИ 2017 Г., 10:00 ЧАСА

ГР. КРЕСНА

ЗАЛАТА НА БИЗНЕС ЦЕНТЪР „КРЕСНА”,

ГР. КРЕСНА, УЛ. „МАКЕДОНИЯ” № 96 (ДО СГРАДАТА НА ОБЩИНА КРЕСНА)

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

През август 2016 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Партньори на община Симитли при реализацията на проекта са общините Кресна и Струмяни.

Целта на проекта е да се създаде нова местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” и да се разработи Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие на територията на трите общини, която да подаде за одобрение в Министерство на земеделието и храните и да реализира в последствие разработената Стратегия за местно развитие.

На предстоящата информационна конференция заинтересованите страни и местната общност от общините Кресна и Стумяни ще бъдат запознати с резултатите от проведеното проучване и анализ на територията на МИГ „Струма”.

Представената информация ще бъде допълнена от данни, получени в резултат на дискусията на тема: „Предизвикателствата за водено от общностите местно развитие пред МИГ „Струма“.    Чрез активни дебати ще бъдат очертани нагласите на заинтересованите страни за кандидатстване с проекти по Стратегията за ВОМР.

С настоящото отправям покана към Вас, представители на заинтересованите страни от общините Кресна и Струмяни, да вземете участие в информационната конференция, част от процесите по популяризиране процеса на разработка на Стратегията, на която ще ви бъде представена информация и за добри практики за местно развитие.

Срещата ще се проведе на 7 февруари 2017 г., вторник от 10:00 ч. в залата на Бизнес център „Кресна”, намираща се на адрес: гр. Кресна, ул. „Македония” № 96 (до сградата на община Кресна).

Очакваме Вашето присъствие и активно участие в дискусията!

За допълнителна информация може да се обръщате към координатора на проекта – Александър Цветков на електронен адрес: acvetkov1976@abv.bg и тел. 0748/72138.

 

 

 

С уважение,

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на община Симитли

 

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от община Симитли и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре