Покана – 12- ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ЗА ВОДЕНОТО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПРЕД МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”


ДО

ЕКИПА И ПАРТНЬОРИТЕ

НА МИГ „СТРУМА“

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТНЬОРИТЕ

ПОДДЕЙНОСТ 2.1 ОТ ПРОЕКТА

2 – 3 ФЕВРУАРИ 2017 Г., 10:00 ЧАСА

ГР. КРЕСНА

ЗАЛАТА НА БИЗНЕС ЦЕНТЪР „КРЕСНА”,

ГР. КРЕСНА, УЛ. „МАКЕДОНИЯ” № 96 (ДО СГРАДАТА НА ОБЩИНА КРЕСНА)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

През август 2016 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Партньори на община Симитли при реализацията на проекта са общините Кресна и Струмяни.

Целта на проекта е да се създаде нова местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” и да се разработи Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие на територията на трите общини, която да подаде за одобрение в Министерство на земеделието и храните и да реализира в последствие разработената Стратегия за местно развитие.

На предстоящото обучение ще бъдат обучени екипа на МИГ „Струма“ и представители на партньорите, относно:

·       Предизвикателствата, същността, целите и елементите на ВОМР, правната рамка;

·       Управление на МИГ;

·       Същност, съдържание, процес на подготовка и одобрение на стратегия за ВОМР;

·       Управление на екипи и екипна ефективност, управленски стилове и комуникация в екипа;

·       Стратегическо планиране;

·       Управление на конфликти;

·       Ефективни работни срещи.

Всеки обучителен модул ще бъде съпътстван от практически задачи и дискусия по темата, а всеки участник ще получи сертификат за преминато обучение.

Обучението ще се проведе на 2 и 3 февруари 2017 г., четвъртък и петък от 10:00 ч. в залата в сградата на Бизнес център „Кресна”, намираща се на адрес: гр. Кресна, ул. „Македония” №96.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

За допълнителна информация може да се обръщате към координаторът на проекта – Александър Цветков на електронен адрес: acvetkov1976@abv.bg и тел. 0748/72138.

 

 

 

 

С уважение,

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на община Симитли

 

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от община Симитли и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре