ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

На основание чл.7 от Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на външни оценители от СНЦ „Местна инициативна група Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” и Заповед № 5/25.11.2019 г. на Председателя на Управителния съвет,

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” КАНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ДА УЧАСТВАТ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ КЪМ СВОМР

 


 1. Дейност на външните експерти-оценители

Външните експерти-оценители могат да участват в Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) като членове с право на глас, резервни членове или помощник-оценители. Членовете на КППП участват в дейността по оценка и класиране на постъпилите в срок проектни предложения, в т.ч.: проверка за административното съответствие и допустимостта, техническа и финансова оценка, класиране на подадените проектни предложения и изготвяне на оценителен доклад.

Помощник-оценителите подпомагат дейността по оценка, като дейността им се ограничава до етапите на оценка, определени в заповедта за назначаване на комисията.

Работният език в процеса на оценка е български език.

Оценката се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

Външните експерти-оценители, включени в състава на конкретната оценителна комисия са задължени да познават Насоките за кандидатстване по процедурата, вкл. ред за оценка на проектни предложения и вътрешните правила за работа на оценителната комисия, както и да ги спазват, да участват при провеждане на въвеждащо обучение за запознаване с начина на оценка на проектните предложения в ИСУН 2020 и присъствени заседания на КППП (ако е приложимо).

2.      Мерки от СВОМР, за които се набират външни експерти-оценители

            СНЦ „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” набира външни експерт – оценители за следните мерки от Стратегията за ВОМР:

2.1.         Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. и мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) (допълнителен прием):

2.1.1.  Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”;

2.1.2.  Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти”;

2.1.3.  Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”;

2.1.4.  Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”;

2.1.5.  Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”;

2.1.6.  Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културно и природното наследство на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“;

2.1.7.  Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизирането и търговията на горски продукти”;

2.1.8.  Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“.

2.2.         Мерки, финансирани от ОПНОИР 2014 – 2020 г. (ЕСФ):

2.2.1.     Мярка 3.9ii.  „Интеграция чрез образование“.

2.3.         Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ):

2.3.1.Мярка 1.1. „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в МИГ „Струма”“;

2.3.2.Мярка 1.1.3. „Нови работни места за хората от МИГ „Струма”“;

2.3.3.Мярка 1.3.5. „Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ „Струма”“;

2.3.4.Мярка 2.3. „Устойчиви социални услуги за социално включване“;

2.3.5.Мярка 2.4. „Развитие на социалното предприемачество“.

2.4.         Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР):

2.4.1.     Мярка 1.1.1. „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“;

2.4.2.     Мярка 2.2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

3.      Изисквания към кандидатите за външни експерти – оценители

 • Общи изисквания за допустимостта на кандидатите:
  • Да са физически лица;
  • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или за престъпление по служба с влязла в сила присъда, освен ако не са реабилитирани, или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността;
  • Да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
  • Да не са поставени под запрещение;
  • Да не са участвали в комисия за избор на стратегии по ПРСР 2014-2020 г.;
  • Да не заемат длъжност в Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г., Управляващия орган на ОПИК 2014-2020 г. и управляващия орган на ОПНОИР 2014-2020 г.;
  • Да притежават обща компютърна грамотност, позволяваща участие в оценката на проектни предложения в изцяло електронна среда;
  • Да са декларирали съгласие да участват при провеждане на въвеждащо обучение за запознаване с начина на оценка на проектните предложения в ИСУН 2020 и в присъствени заседания на КППП (ако е приложимо).
 • Изисквания, свързани с образованието и професионалната компетентност:
  • Да имат висше образование, завършена образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър” и притежавана специалност съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
  • Да имат най-малко 3 (три) години опит в съответната професионална област и/или в сферата на завършеното от кандидата висше образование.
  • Да притежават познания, експертен опит, професионални компетенции в областите на обхват на мярката и/или мерките за които кандидатства като експерт – оценител. Най-малко едно участие в разработване и/или управление и/или оценяване на проект и/или оценяване на оферти по процедури за обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и/или ПМС №160/2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите при провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощот ЕСИФ и/или Практическото ръководство за договорните процедури за външни действия на ЕС (PRAG).
 • Допълнителни изисквания:

Кандидатите за оценка на проектни предложения по мерки 4.1, 4.2, 6.4.1, 8.6, 1.1.1 и 2.2 следва да имат познания и/или професионален опит относно разработването/оценката на бизнес планове, като:

 • Познанията се доказват чрез придобита квалификация или преминати обучения/ и/или изучавани дисциплини или др. подобни в посочената област;
 • За наличие на професионален опит е необходимо кандидатът да докаже, че е участвал в минимум една разработка или оценка на бизнес план.

4.      Необходими документи за участие в конкурса

4.1.         Заявление за участие в конкурса (по образец);

4.2.         Автобиография (по образец);

4.3.         Декларация за доказване на съответствие с изискванията по т. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3, 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7 и 3.1.8 (по образец);

4.4.         Документи, доказващи съответствието с изискванията по т. 3.2.1.: Копие, заверено с „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата от диплома/и за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”;

4.5.         Документи, доказващи съответствието с изискванията по т. 3.2.2. и 3.2.3.: Копия на трудова или служебна книжка, длъжностни характеристики, договори или заповеди за участие в оценителни комисии за оценка на проектни предложения или в оценителни комисии в процедури за възлагане на обществени поръчки, удостоверения/сертификати за професионална квалификация, обучение, референции или други приложими доказателствени документи;

4.6.         Документи, доказващи съответствието с изискванията по т.3.3. (приложимо за кандидати за оценка на проекти по мерки 4.1, 4.2, 6.4.1, 8.6, 1.1.1 и 2.2) относно наличие на познания и/или професионален опит в разработването/оценката на бизнес планове: Копия на трудови/служебни книжки, длъжностни характеристики, договори или заповеди за участие в оценителни комисии за оценка на проектни предложения, включващи бизнес планове, документи за придобита квалификация/преминати обучения, курсове или изучавани дисциплини, касаещи разработването или оценката на бизнес план или референции или други еквивалентни документи;

4.7.         Декларация по чл.19-20 от Закона за защита на личните данни.

Важно!!!

Представените копия на документи, доказващи съответствие с изискванията по т.3.2.2 и т. 3.2.3 следва да позволяват идентификация на организацията/институцията, която ги е издала (бланка, подпис, печат).

За доказване на образованието, професионалната компетентност и опита на кандидата няма да бъдат зачитани документи с декларативен характер или информация, описана единствено в автобиографията, без да са представени съответните документи.

Кандидатите носят отговорност за верността на заявените данни.

5.      Ред за провеждане на конкурса

5.1.         Подаване на документи: Заявлението за участие в конкурса, заедно с копия на придружителните документи, се подава в затворен плик в един екземпляр на хартиен носител. Заявлението и придружаващите го документи се представят на български език. Документите се представят в оригинал или копия, заверени на всяка страница с думите „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата. Документите се подават лично, по пощата или куриер на адрес: 2730 гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ №27, офис на СНЦ „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, всеки работен ден от 9:00 до 17.00 часа, в срок от 25.11.2019 г. до 10.12.2019 г. Документи получени след крайния срок за подаване няма да се  разглеждат.

 • Проверка на документите: Проверка на документите за съответствие с посочените в поканата изисквания, вкл. еднократно изискване на липсващи или непълни документи.
 • Подбор на външни експерти: Комисия, съставена от членове на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ разглежда всяко постъпило в срок заявление за установяване на съответствието на кандидата с обявените изисквания. За всяко заявление се попълва лист за проверка на съответствието на кандидата. Комисията взема решение за одобрение или неодобрение на всеки кандидат, въз основа на посочените изисквания и документите, приложени в потвърждение на тези изисквания. Работа й завършва с изготвяне на списък на одобрените в резултат от проверката лица, които могат да бъдат включвани като външни експерти-оценители в състава на КППП.

Списъкът на одобрените външни експерти – оценители съдържа най-малко следната информация: имената на експерта съгласно документ за самоличност; пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.; придобита образователна степен и специалност; област на професионална компетентност; данни за професионална квалификация, допълнителна квалификация, ако има такава, и практическия опит, свързан със заявената професионална компетентност.

Председателят на УС на СНЦ „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“  утвърждава Списъка на одобрените външни експерти – оценители, след което същият се публикува на официалната интернет страница на МИГ при съблюдаване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

5.4.         С одобрените външни експерти ще се подписват граждански договори за участие в конкретна процедура за оценка, като членове на КППП, съгласно тяхната компетентност и професионален опит. Заплащането на труда на външните експет –оценители ще бъде съгласно разполагаемия бюджет и броя на подадените проекти към Стратегията за ВОМР.

ВАЖНО!!!

Включването на лице в списъка с външни оценители не гарантира участието му в КППП. Определянето на външни оценители за участие в конкретна процедура за прием на проектни предложения по мерките от СВОМР се извършва с акт (заповед) за определяне на състава на конкретна оценителна комисия съобразно предмета на мярката/процедурата и притежаваните от оценителите опит и квалификация, при спазване на принципите на недискриминация и равни възможности и в съответствие с Ред за оценка на проектни предложения на СНЦ „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“. Членовете на КППП трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за назначаване. Те са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно, както и да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Те не могат:

1) да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ;

2) да имат интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура;

3) да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат или партньор в процедурата;

4) да са лица, които се намират помежду си в йерархична зависимост.

В хода на оценителния процес по аналогия се спазват и ал. 4-9 на чл.16 от ПМС № 162 от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

Към момента на сключване на договор или назначаване в КППП от външните експерти – оценители могат да бъдат изисквани допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства и необходими във връзка с провеждането на процедурата за оценка на проектни предложения.

6.      Срок за подаване на заявленията

Крайният срок за получаване на заявленията е 17:00 ч. на 10.12.2019 г.

7.      Начин на подаване на заявленията

Пълният пакет от документите е публикуван на с официалната интернет страница на СНЦ „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ : www.mig-struma.eu.

Заявлението и приложенията трябва да бъдат представени на български език (в случай на документ, издаден в друга държава, към копието на същия да се приложи официален превод на български език).

Копията на документи трябва да са ясни и четливи.

Документите за участие в конкурса се представят в 1 (един) екземпляр на хартиен носител, подредени в папка или малък класьор.

Документите могат да бъдат подадени лично в офиса на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, по пощата или с куриер, но трябва да бъдат получени преди изтичане на крайния срок на адрес:

п.код 2730, град Симитли, област Благоевград, ул. „Христо Ботев” №27,

офис на СНЦ „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни- Симитли, Кресна и Струмяни“

тел.за контакт 0882 444 855 (при доставка с куриер)

Документите следва да са поставени в запечатан плик с надпис:

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 

8.      Документи, приложени към поканата:

8.1.         Приложение № 1: Заявление за участие в конкурс за избор на външни експерти – оценители – образец;

8.2.         Приложение № 2: Декларация за обстоятелства във връзка с изискванията към участниците в конкурс за избор на външни експерти – оценители на проектни предложения по мерки от СВОМР на „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ – образец;

8.3.         Приложение № 3: Автобиография – образец;

8.4.         Приложение № 4: Декларация по чл.19-20 от ЗЗЛД – образец;

8.5.         Приложение № 5:  Контролен лист        за         проверка        на        съответствието         и допустимостта на кандидатите в конкурса с обявените изисквания – образец;

8.6.         Документи за информация:

8.6.1.Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на външни експерти – оценители    от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“;

8.6.2.  Класификатор на        областите       на        висше образование  и          професионалните направления;

8.6.3.  Списък на професионалните области.

/Подпис и печат/

ДИМИТРИНКА БАЙРАКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

СНЦ „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“

Документи за сваляне

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре