Покана за Общо събрание на Сдружението на 21.08.2017 от 11.00 часа – промени в устава на Сдружението


„МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 Гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27

 П О К А Н А

На основание чл. 26 от Закона за юридически лица с нестопанска цел, чл. 27 (3) от Устава на Сдружението, във връзка с Решение на УС от 01.08.2017г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” (СНЦ „МИГ – СТРУМА”), БУЛСТАТ: 177130915, свиква Общо събрание на Сдружението на 21.08.2017 от 11.00 часа в сградата на Община Симитли, находяща се на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на промени в устава на сдружението, както следва:

● В Чл. 33, ал. 3, точки 2, 3 и 4 от устава се отменят.

2. Приемане на Стратегия за ВОМР на “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”.

3. Възлагане на Председателя на Управителния съвет на МИГ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” да предприеме всички необходими действия за кандидатсване със Стратегията за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени  за това лица.

 

На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 29 от Устава ако в определения начален час липсва кворум, събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове на сдружениeто да се явят.

 

 

 

С уважение,  ……………………………
/Димитринка Байракова/
Председател на “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 

 

 

 

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре