О Б Я В А

О Б Я В А

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.396 МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” от стратегията за ВОМР

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ обявява процедура № BG06RDNP001-19.396 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цел на настоящата процедура е: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ чрез: 1) Подобряване на средата и качеството на живот в населените места; 2) Осигуряване на базови услуги на населението на целевите общини и достъпа до тях в сферата на образованието, социалните грижи, културата, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха и др. 3) Повишаване привлекателността на територията на МИГ чрез обновяване на инфраструктурата.

Допустими кандидати по процедурата са:

Общините на територията на МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни за всички дейности;
ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони;
Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура, и културния живот, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ;
Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища за дейности, свързани с културния живот.
Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Общините Симитли, Кресна и Струмяни и да отговарят на изискванията към бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма“, финансирани от ПРСР 2014 –2020 (ЕЗФРСР).

Допустими за финансиране са следните дейности:

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони;
Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства, в случай, че тяхното предназначение и оборудване са за целите на инвестицията;
Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в на територията на МИГ.
Финансовата помощ за дейностите по т.2, когато бенефициентът действа като „предприятие“ и извършва икономически дейности, представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

В тези случай МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ ще прилага Регламент (ЕС) 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Допустими разходи по мярката са:

Строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности:
Разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
Непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените разходи по т.1.1.
Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности.
Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност.
Разходи, свързани с проекта, в т. ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение. Разходите, свързани с проекта не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите за строителство и придобиване на ДМА и ДНА (разходите по т. 1, т.1.1, т. 2 и 3).
Разходите, свързани с попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на общите допустими разходи.
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.
Период за прием:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 14 май 2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 15 юни 2020 г.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор на проектни предложения за приема е в размер на 1 700 000 лева.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проект не може да надхвърля 340 000.00 лв. за проекти на общини и ВиК оператори и 150 000.00 лв. за проекти на читалища и неправителствени организации.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 50 000.00 лв.

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект:

340 000.00 лв. за проекти на общини и ВиК оператори;
150 000.00 лв. за проекти на читалища и неправителствени организации.
Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.
Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро.
Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ определен въз основа на анализ „разходи-ползи“, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Критерии за оценка на проектните предложения:

Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии:

№ Критерии за оценка Тежест на показателите
1. Проектното предложение обхваща повече от 1 населено място на територията на МИГ “Струма”, когато получател на помощта е община и/или ползите и резултатите по проекта обхващат повече от едно населено място 20
2. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие 15
2.1 Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население до 2 000 души по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване 5
2.2 Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население от 2 001 до 5 000 души по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване 10
2.3 Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население над 5 001 души по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване 15
3. Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, вкл. техническа, социална, културна и спортна, обслужваща населени места с високо ниво на безработица 10
3.1 Проектното предложение се реализира на територията на населени места със средногодишно равнище на регистрираната безработица под 10% 3
3.2 Проектното предложение се реализира на територията на населени места със средногодишно равнище на регистрираната безработица 10% 5
3.3 Проектното предложение се реализира на територията на населени места със средногодишно равнище на регистрираната безработица над 10% 10
4. Проектното предложение предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района 10
5. Проектното предложение се реализира в населени места или територии извън общинския център 10
6. Дейностите по проектното предложение включват изграждането на достъпна архитектурна среда (инфраструктура) за хора с увреждания 10
7. Проектното предложение надгражда друг вече реализиран проект 5
8. Проектното предложение ще създаде нови работни места при изпълнение на допустимите дейности. Ще бъде наемана местна работна ръка – над 5 души 5
9. Проектното предложение съдържаща дейност/и за повишаване на енергийната ефективност 5
10. Проектното предложение включва дейности с позитивен принос към околната среда 5
10.1 Над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда 3
10.2 Над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда 5
11. Проектното предложение предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
Максимален брой точки: 100
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 10 точки.

Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: lag.simitli.kresna.strumiani@gmail.com

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;
на официалната интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: https://www.mig-struma.eu;
в офисите на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, находящ се в гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27.

Свързани публикации

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ПРАВИ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ по ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.661 МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ, МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре