На 11.04.2022г. в офиса на МИГ Струма – град Симитли, се подписа нов договор за безвъзмездна финансова помощ между МИГ Струма и бенефициента – Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Крупник, общ. Симитли

.

На 11.04.2022г. в офиса на МИГ Струма – град Симитли, се подписа нов договор за безвъзмездна финансова помощ между МИГ Струма и бенефициента – Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Крупник, общ. Симитли по процедура BG05M2OP001-3.016 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“. Договорът предстои да бъде подписан и от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към МОН, след което стартира изпълнението на проектните дейности.

Проектът „Умения за живот“ с номер BG05M2OP001-3.016-0004 е на обща стойност 195 232,46 лева и включва дейностите „Психологическо подпомагане с профилиране и насочване на учениците и родители/настойниците от целевата група за активно участие в дейностите по проекта“; „Създаване и функционализиране на Родитело-учителски клуб „Другарство-Амала“; „Академия „Умения за живот“ и „Живият пример“.

Проектът цели създаване на система от дейности, насърчаващи образователното включване и интеграция на ученици и младежи от маргинализирани общности, вкл. роми, с активното участие на техните родители/настойници като: развива методика и инструменти за разбиране на нагласите им, оказва необходимата психологическа подкрепа за ученици от маргинализирани групи за включване и интегриране в образователната система, създава формат за взаимодействие и изграждане на доверие между семейната среда (родители/настойници) и учителите при осъществяване на мерки и действия за образователно включване и интегриране на учениците от маргинализирани групи, както и развива система от форми за социално-емоционално учене, които да мотивират учениците от маргинализирани група да идват и остават в училище.

.

Основната цел на проекта е утвърждаване на практика за устойчиво интегриране в образователната система на децата от 3 до 7 години от маргинализирани групи, вкл. роми, за територията на община Симитли, чрез въвеждане на механизъм за подкрепа и насърчаване желанието за участие в образователни дейности на децата от 3 до 7 години от маргинализирани групи, вкл. роми, и усъвършенстване набора от интегриращи образователни дейности за децата от 3 до 7 години от маргинализирани групи.

Проекта ще се реализира в рамките на тази и следващата година, като стартира от дата на неговото сключване и не по-късно от 31.12.2023 година.

.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре