„МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни ”, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 13.07.2022г. от 18,00 часа в Народно читалище „Свети Климент Охридски – 1922”, гр. Симитли

 

 

ПОКАНА

.

      Уважаеми Дами и Господа, членове на Общото събрание на сдружение „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”

.

    Въз основа на Протокол № 4/04.07.2022г. на УС на сдружение „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни , свиквам Общо събрание, което ще се проведе на 13.07.2022г. от 18,00 часа в Народно читалище „Свети Климент Охридски – 1922”, гр. Симитли, при следният дневен ред:

1. Вземане на решение, с което се дава съгласие „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” да кандидатства с проектно предложение по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 и реализиране на проекта за подготовка на Стратегия за ВОМР за програмен период 2021-2027 г..

2.Разни.

.

.

.

.

.

.

  

.

.

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

на Управителния съвет на

СНЦ МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни:

.

.

…………………………………………

(Димитринка Байракова)

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре