МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ прави обществено обсъждане

 

 

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“

 прави обществено обсъждане

на проект на Насоки за кандидатстване по по мярка 1.1.3 „Нови работни места за хората от МИГ „Струма“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.111 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” мярка 1.1.3. Нови работни места за хората от МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”.

            Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

  • Да се осигурят предпоставки за създаване на устойчиви работни места в общините Симитли, Кресна и Струмяни за безработни и неактивни лица.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работни места”, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила” и Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ)“ на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на действие на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ обхващаща цялата територия на общините Симитли, Кресна и Струмяни.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Подбор и наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – при разкриване на нови работни места (задължителна дейност);
  • Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа, втора или трета квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече ново наетите по проекта лица;
  • Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”;
  • Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост – разходите за строително-ремонтни работи не могат да бъдат по-високи от 10% от преките допустими разходи;
  • Осигуряване на наставник за хората с увреждания.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:  https://umis2020.government.bg

и интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“:  

www.mig-struma.eu

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) –  https://eumis2020.government.bg.

                               

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: www.mig-struma.eu.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 25.11.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 10.11.2020 г.

Интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/; www.mig-struma.eu

Разработена е нова функционалност на системата ИСУН 2020, която позволява всеки регистриран потребител да изпраща директно чрез системата коментари и забележки по посочения проект на документи. МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ и УО имат постоянен достъп до получените коментари и възможност да публикува/т таблица с обобщение на препоръките и своето становище по всяка от тях, когато изтече крайният срок за обществено обсъждане.

Крайната дата за подаване на предложения и възражения 17.11.2020 г. 23:59 ч.

Предложения, коментари и въпроси може да бъдат представени и в свободен текст в рамките на електронно писмо (имейл) на следния електронен адрес: lag.simitli.kresna.strumiani@gmail.com като приложени файлове във формат „doc“, а не във формат “pdf” .

 

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре