МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Ви информира за удалжаване срока за подаване на проектни предложения по мярка 2.4. Развитие на социалното предприемачество от стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством проц

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Ви информира за удалжаване срока за подаване на проектни предложения по мярка 2.4. Развитие на социалното предприемачество от стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.114 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 2.4. Развитие на социалното предприемачество.

 

     Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е: Да се подобри достъпа до финансиране на социалните предприемачи, както и засилване на управленските възможности и капацитет за създаване и развитие на социални предприятия. Подкрепата ще бъде насочена основно към създаване на възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рисковите групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.
     Инвестициите в създаването на възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рискови групи, е важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване. Осигуряването на заетост на уязвими социални групи в обществото ще доведе и до устойчивост на мерките в сферата на социалната политика.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. за           Водено от общностите местно развитие.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ОС 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, ИП 4: Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост и пряко допринася за изпълнението на СЦ 1: Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия след получена подкрепа от ОПРЧР 2014 – 2020 г.
     Проектите ще се изпълняват на територията на действие на МИГ „Струма” обхващаща цялата територия на общините Симитли, Кресна и Струмяни.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1) Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на подкрепена заетост;

     Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
Закупуване на оборудване, свързано с дейността на социалното
предприятие, както и на новосъздадените работни места и в случай на
необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване
на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие;
     Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната
икономика;
     Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в
социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите
на хора с увреждания;
     6) Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
     7) Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет
адреси:
https://umis2020.government.bg
и интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: www.mig-struma.eu
     Краен срок за представяне на предложенията: 04.01.2021 г., 17:30 часа
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Свързани публикации

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.661 – ВТОРИ КРАЕН СРОК МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре