МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.707 – МЯРКА 8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ“

BG06RDNP001-19.707 – МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ“Основна цел на мярката е да се да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/ стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 29.04.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 18.03.2024 г.

Интернет адрес: https://www.mig-struma.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

  • в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg;
  • на официалната интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: https://www.mig-struma.eu;
  • в офисът на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, находящ се в гр. Симитли, ул. „Никола Вапцаров“ № 1.

Лица за контакт:

  • Веселин Димитров – Изпълнителен директор, телефон: 0882/444 855;
  • Ивайло Костадинов – Технически сътрудник, телефон: 0882/444826.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре