МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО МЯРКА 7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”

BG06RDNP001-19.677 – МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”Основна цел на мярката е да се постигне балансирано и устойчиво развитие на МИГ “Струма” чрез развитие на туризма и уникалните туристически ресурси чрез:

1) Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура на територията;

2) Изграждането на атракции и съоръжения за посетители;

3) Опазване и популяризиране на природното и културно наследство на МИГ;

4) Адекватно експониране и популяризиране на ценностите в населените места на МИГ.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 07.12.2022 г. 10:00 ч.

Краен срок: 09.01.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срокВтори краен срок за подаване на проектните предложения: Начален срок: 01.03.2023 г. Краен срок: 01.04.2023, 17:00 часа ВАЖНО! Втори прием по настоящата процедура ще се проведе при наличие на остатъчни финансови средства след първия прием.

Интернет адрес: https://www.mig-struma.eu

Документи за кандидатстване и информация

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

  • в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg;
  • на официалната интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: https://www.mig-struma.eu;
  • в офисът на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, находящ се в гр. Симитли, ул. „Никола Вапцаров“ № 1.

Лица за контакт:

  • Веселин Димитров – Изпълнителен директор, телефон: 0882/444 855;
  • Ивайло Костадинов – Технически сътрудник, телефон: 0882/444826.

Предложения, коментари и въпроси могат да бъдат представени през Информационна система за управление и наблюдение на средства от ЕС в България 2020 /ИСУН2020/ до 09.01.2023 г. 17:00 ч.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре