МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИОТКРИВА ВТОРИ КРАЕН СРОК ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №BG06RDNP001-19.705 – МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

BG06RDNP001-19.705 – МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“Основната цел на мярката е свързана с повишаване конкурентоспособността на територията на МИГ “Струма” чрез насърчаване на инвестициите в неземеделски дейности, които ще допринесат за:

1) Разнообразяване на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън земеделието;

2) Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено

потребление;

3)Оползотворяване на туристическия потенциал на района и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси;

4) Осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, вкл. в отдалечените населени места.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 28.03.2024 г. 09:00 ч.

Краен срок: 29.04.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срокНастоящата процедура е с два крайни срока за кандидатстване: Първи краен срок за подаване на проектните предложения: Начален срок: 23.01.2024 г. Краен срок: 26.02.2024, 17:00 часа Втори краен срок за подаване на проектните предложения при наличен остатъчен финансови средства след първия прием: Начален срок: 28.03.2024 г. Краен срок: 29.04.2024, 17:00 часа

Интернет адрес: https://www.mig-struma.eu

Документи за кандидатстване и информация

Лица за контакти за повече информация: В. Димитров – тел. 0882 444 855, Ив. Костадинов – тел. 0882 444 826.
Пълният пакет на проекти на документи за кандидатстване и изпълнение са публикувани на следните интернет адреси:
– на сайта на МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“ – https:// www.mig-struma.eu
– на сайта на ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg
Предложения, коментари и въпроси могат да бъдат представени през Информационна система за управление и наблюдение на средства от ЕС в България 2020 /ИСУН2020/ до 01.12.2022 г. 17:00 ч.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре