МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ПРАВИ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ по ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.661 МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ, МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

BG06RDNP001-19.661 – МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА”Основна цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ “Струма” чрез:

1) Подобряване на средата и качеството на живот в населените места;

2) Осигуряване на базови услуги на населението на общините Симитли, Кресна и Струмяни, и достъпа до тях в сферата на образованието, социалните грижи, културата, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха и др.

3) Повишаване привлекателността на територията на МИГ чрез обновяване на инфраструктурата.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 22.08.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 11.07.2022 г.

Интернет адрес: https://www.mig-struma.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения   18.07.2022 г. 23:59 ч.
Лица за контакти за повече информация: В. Димитров – тел. 0882 444 855, Ив. Костадинов – тел. 0882 444 826.
Пълният пакет на проекти на документи за кандидатстване и изпълнение са публикувани на следните интернет адреси:
– на сайта на МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“ –  https:// www.mig-struma.eu
– на сайта на ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg
Предложения, коментари и въпроси могат да бъдат представени през Информационна система за управление и наблюдение на средства от ЕС в България 2020 /ИСУН2020/ до  18.07.2022 г. 23:59 ч.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре