МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ПРАВИ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 3.9II „ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ“

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“

Прави обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по МЯРКА 3.9II „ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ“ , С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПНОИР 2014-2020

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ представя за обществено обсъждане насоки по мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование“ от Стратегията за ВОМР от стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.016 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование“.

Основна цел на процедурата е да се повиши качеството на образователните услуги и да се подобри достъпа до образование на деца и ученици от различни маргинализирани групи (етническите малцинства, застрашени от социална изолация и бедност поради редица фактори и др.), в малките населени места и трудно достъпните райони на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

Специфичните цели на процедурата са:

Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование в малките населени места;
Намаляване броя на не обхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище;
Увеличаване броя на интегрираните ученици, за които българският език не е майчин и в същото време да им бъде осигурена среда ориентирана към съхраняване на културната им идентичност, даваща възможност за изграждането им като пълноценни граждани, с успешна професионална, личностна, социална и творческа реализация.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПНОИР 2014 – 2020 г. за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 3 ,„Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като например ромите” на ОПНОИР.

Проектите ще се изпълняват на територията на действие на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” обхващаща цялата територия на общините Симитли, Кресна и Струмяни.

По настоящата процедура са допустими следните кандидати:

Общините на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“;
Детски градини;
Училища.
Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

Общините на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“;
Детски градини;
Училища;
Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Допустими целеви групи по настоящата процедура са: 

Деца и ученици от маргинализирани[1] групи, включително роми;
Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.
С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните родители/настойници, които не са представители на маргинализираните групи.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):
– привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;

– допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин; 

– взаимодействие с родители;

– допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани  групи (вкл. работа през летните месеци);

– подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;

– осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет; 

– други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:
– допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;

– привличане и включване  на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;

– взаимодействие с родители;

– допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане); 

– хранене в училищата,

– закупуване на учебни материали и пособия;

– подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително  закупуване на ИКТ;

– други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

3.Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез  допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по  настоящата процедура е  977 915.00  лева общо за периода на Стратегията.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 50 000,00 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 195 583,00 лева.

Максималният интензитет на помощта е 100% от общата стойност на допустимите разходи. Не се изисква съфинансиране от стана на бенефициентите.

Дата на откриване на процедурата за представяне на проектни предложения:17.08.2020 г.

Дата на приключване на процедурата за представяне на проектни предложения: 02.10.2020 г., 17:30 часа.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на  средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидат може да иска разяснения по процедурата в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите следва да се адресират до МИГ „Струма- Симитли, Кресна и Струмяни“ на следния електронен адрес: lag.simitli.kresna.strumiani@gmail.com. Разясненията се съобщават в 10-дневен срок от получаването на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, посочен в обявата.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: www.mig-struma.eu.

Предложения, коментари и въпроси следва да бъдат представени в свободен текст в рамките на електронно писмо (имейл) на следния електронен адрес: lag.simitli.kresna.strumiani@gmail.com като приложени файлове във формат „doc“, а не във формат “pdf” с краен срок до 10.08.2020 г.

 

[1] За целите на Мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование“ в понятието „маргинализирана група“ ще се включват деца и ученици, които имат ограничен достъп до качествени образователни услуги, поради проблеми в социално-битовата им среда, ниския образователен статус на родителите им, етнокултурнитe им различия или териториалните особености на населеното място. Това води до риск от ранното им отпадане от образователната система и последваща социално-икономическа изолация.

Документи за сваляне

Свързани публикации

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ПРАВИ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ по ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.661 МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ, МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре